Rákóczi tér

Folytatódik Képeslap sorozatunk is. A mai lapunk feladásának dátuma sajnos olvashatatlan. Ha esetleg valaki ki tudja következtetni, szivesen várjuk véleményét a hozzászólásokban.

Rákóczi tér ARákóczi tér B

Cím: Rozsnyó – Rákóczi tér
Forrás: Zempléni Múzeum, Szerencs
Kiadási adatok: Fuchs József kiadása, Rozsnyó
Postázás dátuma:

A közélelmezés

Menetrendszerűen érkezik városunk 100 éves hetilapját újraközlő sorozatunk következő, 1915. július 25. száma.

A tartalomból:

 • A közélelmezés – mert ugyebár a kukorica-kenyeret is keserü humorral, de szivesen megesszük, ha azt tudjuk, hogy szerte az országban senkinek sem jut fehér buzakenyér
 • Látogatás Cadornánál – nyári tréfa, irta Tichy Kálmán
 • Katonai előléptetés – Darvas Pál hanvai földbirtokos főhadnaggyá léptetett elő
 • Arató pap, arató tanár – Kovács Károly panyiti földbirtokos részére Petro Elek gömörpanyiti ev. lelkész és Zsebők János dobsinai polg. isk. tanár már két hét óta “részibe aratnak”
 • Véletlen gyilkosság – egyszerre egy dördülés s Szabópál János nyakán ütereit átszakitva egy golyó furódott át
 • Iroda áthelyezés – dr. Bencsik László rozsnyói ügyvéd és ügyészségi megbizott ügyvédi irodáját a Kórház-utcából a Csucsomi-utcába, a Fröhlich-féle házba helyezte át
 • Viszzaélések – … pedig nem szabad megadni az 1 kor. 20 fillért, sőt fel kell jelenteni a kapzsi asszonyt!
 • A Páncélszoba cimü érdekfeszitő detektiv-dráma kerül ma a rozsnyói Apolló-moziban bemutatóra
 • Váraljai-utca 368 számu Radvány ház szabadkézből eladó

Rozsnyói Hiradó 1915. július 25.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)Háborus jótékonyság

Érkezik a Rozsnyói Híradó sorozatunk következő, 1915. július 18. száma. Sajnos ezúttal sem jött össze a napra pontos, 100 évvel későbbi újraközlés. Ez a nyári időszak már csak ilyen…

A tartalomból:

 • Háborus jótékonyság – minden nemzeti erő összegyüjtése nemzetünk győzelme és a háboru sebeinek begyógyitása érdekében
 • A német császár előtt – a császár tábori egyenruhában, rendjelekkel teljesen ugy néz ki, mint ahogy a képes ujságokban látható, roppant élénken beszél, berlini kiejtéssel, középtermetünél magasabb, erős alak
 • Névmagyarositás – Bata Pál családi nevét „Király“-ra s Hovisák János „Sárosi“-ra változtatta
 • Kolera elleni védőoltások – a védőoltások minden hét hétfőjén délutáni 2 órakor Dr. Heincz Hugó városi tiszti orvos lakásán fognak eszközöltetni
 • A Vöröskereszt Egylet előadása Jolsván – a Vöröskereszt Egylet a sebesültek javára julius hó 18-án, vasárnap, kabarészerü előadást rendez a „nagyvendéglő“ disztermében
 • A papiros drágulása – a papirgyárak összes árjegyzéseiket visszavonják és további 20% áremelést léptetnek életbe
 • Hushagyó napok – kedden és pénteken hus nem vásárolható
 • A tejdrágaság ellen – mikor legyen olcsóbb a tej, ha nem ilyen bőtermésü nyár idején?
 • Kártéritési bizottság Németországban – feladata az ellenséges államokban a német birodalom nevében lefoglalt áruk tulajdonosait megállapitani
 • Siketnémák felvétele – a siketnémák jolsvai intézete szeptemberben müködését ujból megkezdi

Rozsnyói Hiradó 1915. július 18.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Védekezés az ár-sróf ellen

Pár napos késéssel érkezik a Rozsnyói Hiradó következő, 1915. július 11. száma. Az elmaradásért szives elnézésüket kérjük.

A tartalomból:

 • Védekezés az ár-sróf ellen – örömmel üdvözöljük a hatósági árakat és rosen leszünk, hogy ezek az árak türhető helyzetet teremtsenek ebben a szegény kulturvárosban!
 • Tüdőbeteg katonákért – a hadikórházakban ápolás alá került betegek legnagyobb számát tüdőbetegek tették ki s a háboru továbbmenőleg is egyre produkálja a tuberkulotikus betegeket
 • Réz mozsarat – vasmozsárért – gróf Andrássy Gyuláné egy felhivással fordul a magyar társadalomhoz az „Uránia“ Országos Nővédő Egyesület nevében
 • Rendjelviselési engedély – Ő felsége a király megengedte, hogy csikszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Géza szolgálaton kivüli viszonybeli őrnagy a német császár által neki adományozott 2 oszt. vaskeresztet elfogadhassa és viselhesse
 • A gömöri tanitók vitézségének elismerése – a 16-ik honvédgyalogezredben legutóbb 5 gömöri néptanitó lett hősieségéért kitüntetve
 • Sok a panasz, hogy a krumpli rendelés céljából befizetett pénzek, noha a krumpliról már mindenki régen lemondott, még nem kerültek vissza jogos tulajdonosaikhoz
 • Váltópénz a forgalom számára – az ezüst és nikkel pénzek hiánya csupán onnan származtatik, mert egyesek – elég botorul – elrejtik a váltópénzt, mintha bizony az csak egy fillérrel is többet érne a megfelelő bankjegyeknél
 • A hatósági ár kijátszása – felhivjuk a rendőrkapitány ur figyelmét, hogy több kenyérsütő a kukoricás kenyeret kgmonként 52 fillér helyett most is 60 fillérért árusitja
 • Pénzküldés hadifoglyok részére – a Rozsnyói Takarékpénztár és Zálogház Részvénytársaság közli, hogy oroszországi hadifoglyok részére pénzutalásokat mérsékelt költség mellett teljesit
 • Hatósági piaci árak Rozsnyón – … ugorka 1 drb. 4-28 fill.-ig, savanyitani való 2-10 fillérig

Rozsnyói Hiradó 1915. július 11.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Lemberg a miénk!

Szombat lévén érkezik a régi Rozsnyó háborús mindennapjaiba betekintést nyújtó 100 éves Rozsnyói Hiradó következő, 1915. június 27. száma.

A tartalomból:

 • Lemberg a miénk! – van-e elég ékes szavunk, elég forró szivünk, ölelő karunk, hogy köszönetünkkel elhalmozzuk, szeressük, szivünkhöz öleljük hős katonáinkat, kiknek kiomló véréből, sajgó sebeiből, porlepett, elgyötört, megsanyargatott tagjaiból sarjadt ez a piros örömnap?
 • Nagy napok vigiliáján . . . – tudom nagy napokat élünk, dicsőséges, hatalmas történelmi napokat – de azt is tudom, hogy ez a fényes hajnal csak előestéje egy még nagyobb napnak, egy még sulyosabb napnak, annak a napnak, mikor a sok drága magyar vért majd serpenyőbe fogják és – megmérik
 • Ferenc – Zsófia . . . – éretlen, alacsony elméjü suhancok szennyes keze oltotta ki nemes életüket
 • Hadi kitüntetés – örömmel jegyezhetjük fel, hogy a rozsnyói hősök gallériája ujra szaporodott, Lemberger Sámuel pozsonyszentgyörgyi rabbi, tábori lelkésznek a koronás arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján adományozta ő felsége a király
 • Hősi halál – Bachrich Ernő orvosnövendék, ev. főgimnáziumunk volt jeles növendéke, az északi harctéren szerzett betegségében Ungvárott hősi halált halt
 • Zászlódisz és kivilágitás jelezte városunkban is, hogy Lemberg elfoglalása mekkora örömet és lelkesedést váltott ki keblünkből
 • Városi közgyülés – a képviselőtestület a városi tisztviselőknek 10% drágasági pótlékot szavazott meg
 • A rozsnyói Sajófürdő és Uszoda Társulat üzletvezetőt keres
 • Felvétel a bányaiskolába – csak oly bányamunkások vehetők fel, kik magyar állampolgárok, magyarul beszélnek, olvasnak, irnak, az elemi iskola számtan anyagában jártasak
 • Van szerencsém értesíteni Rozsnyó és vidéke t. közönségét hogy uri és női cipészüzletemet a mai naptól fogva ujból folytatni fogom a Csucsomi Kis-utca, Grexa-féle házban

Rozsnyói Hiradó 1915. június 27.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


A drágaság

A múlt heti kimaradás után folytatódik a 100 éves Rozsnyói Hiradót újraközlő sorozatunk. Mai számának dátuma: 1915. június 20.

A tartalomból:

 • A drágaság – a mai világháborunak, – különösen nálunk, szép Magyarországon – a fojtogató drágaság egyik legnagyobb csapása
 • Markó Károly születésének 125 éves évfordulóján – csak kevesen tudják, hogy Markó Károly, mint néhai Esterházy László gróf rozsnyói püspök erdőmérnöke, egy mesés kivitelü, remekbe készült térképet készitett az uradalmi erdőségekről
 • A második hadikölcsön – Gömör és Kishont vármegyében a második hadikölcsön jegyzésének eredménye: 10,430,145 korona
 • Hősök csarnoka – ismét két rozsnyói vitéz katona kitüntetéséről számolhatunk be
 • Razzia a rozsnyói piacon – városunk derék rendőrkapitánya: Reidt István, az árusokat a jogos haszontól nem fosztotta meg, viszont azonban a vevő közönség érdekét is nagy eredménnyel védte és megvédelmezte
 • Ének egy fatuskóról – lapunk egyik olvasója felhivta a figyelmünket arra a nem természetes körülményre, hogy az Andrássy Dénes utcán, közel az országut piaci torkolatához egy nagy fatuskó éktelenkedik s forgalmi akadályul szolgál már sok hónap óta
 • Drágitás az olasz háboru ürügyével – a citrom, mazsola, mandula, mogyoró ára kétszeresére szökött fel

Rozsnyói Hiradó 1915. június 20.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Hőseink dicsérete

Késve, mégis rendíthetetlenül érkezik a 100 éves Rozsnyói Hiradó következő, 1915. június 6. száma.

A tartalomból:

 • Hőseink dicsérete – a kassai hadtest megérdemli, hogy a magyar közönség különös figyelemmel kisérje diadalmas utját
 • Hősi halál – egy széptehetségü, nagyrahivatott fiatal ember esett áldozatul a háboru dühének: farkasfalvi Mauchs Jenő az északi harctéren Debicánál roham közben három golyótól találva hősi halált halt
 • Az uj rimaszécsi plébános, mint örömmel értesülünk, Havasi Gyula püspöki házikáplán és hitoktató lesz
 • A jászóvári prépost körirata – a barbár népek történetében sem találkozunk akkora becstelenséggel, mint aminőt ez a jó szomszédnak tartott, sokat látogatott és dédelgetett perfid szövetséges elkövetett
 • Vasuti menetrend – Bánréve – Dobsina között hat vonat, Pelsőc – Murányalja között szintén hat vonat közlekedik, Budapestről a délután 2 óra 43 perckor induló gyorsvonat nem közlekedik
 • Nem kell több tüzérönkéntes – az 1878-1890. évi születésü népfelkelők, mint önkéntesek a háboru tartamára vagy 3 évre sem a tüzérséghez, sem a lovassághoz nem vehetők
 • Az „Apolló” mozgószínház mai előadásán a szórakozás mellett tanit is, amennyiben megismertet a léggyel
 • Uj lisztkeverési rendelet – az ujonnan kevert liszt árát a kereskedelmi miniszter állapitja meg
 • Ne irjunk hosszu leveleket Oroszországba – az érdekelt feladók a saját érdekükben cselekszenek, ha hosszu levelek irásától tartózkodnak és lehetőleg csak levelezőlapon érintkeznek orosz hadifogságban lévő hozzátartozójukkal
 • A régi jó hirnévnek örvendő cipész üzletemet a Kórház-utcából a Rákóczi-tér Maurer-féle házba helyeztem át, Morgent László

Rozsnyói Hiradó 1915. június 6.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)Szózat a magyar nemzethez!

Miként 100 évvel ezelőtt, érkezik városunk hajdani hetilapja, a Rozsnyói Hiradó következő, 1915. május 30. száma.

A tartalomból:

 • Szózat a magyar nemzethez! – győztes seregeink nemes haraggal párosult utálattal fordulnak az áruló felé
 • Hírek az orosz fogságból – Orenburgból, Simbirskből és Samarkandból
 • Madarak és fák napja – a tantestület vezetése mellett a gyermeksereg nemzeti zászlókkal, énekszóval vonult ki a fürdőre, ahol egész délelőtt kellemesen elszórakoztak
 • A gyapjukészletek kötelező bejelentése – mindazok, akik még fel nem dolgozott vagy feldolgozás alatt nem álló gyapjut saját vagy idegen helyiségben készletben vagy más részére őrizetben tartanak, kötelesek ezeket bejelenteni
 • Megnyilt a csuntavai üdülőtelep – Herczeg György városi rendőrőrmester neje, e hó 15-én a vadregényes helyen fekvő üdülőtelepet megnyitotta
 • Gázmotorkezelési tanfolyamot szándékozik a miskolci m. kir. áll. fémipari szakiskola igazgatósága f. évi junius hó elején tartani
 • A délvidéki gazdák jó példája – az ottani németajku és mindenkép hazafias érzésü gazdaközönséget az ország bármely vidéke a leglelkiismeretesebb kötelességteljesités kővetendő példájaként állithatja maga elé
 • Minden igaz magyar embernek feltétlenül el kell olvasni a Magyar Ujság-ot a legjobb és legolcsóbb napilapot
 • Erdőőrt keresek, ki famanipulációnál már alkalmazva volt; irott ajánlkozás fizetési igény megjelölésével Szontagh, Csetnek cimre küldendök
 • Fa-eladás – I-ső osztályu teljesen kéregmentes, légszáráz, villanyfürésszel levágott vastag bányafavég tüzifa 20-25 cm. hosszban
 • Kalapszalonunkat Jolsváról Rozsnyóra, a Rákóczi tér 239. számu Lissauer-féle házba helyezzük át

Rozsnyói Hiradó 1915. május 30.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)