Folyik a nagy munka

Szombat lévén itt az újabb Rozsnyói Hiradó. Lassan ez már hasonlóan erős asszociáció, mint annak idején a péntek este és a méltán híres Dallas c. sorozat sugárzása.
Egy egyszerű matematikai művelettel (- 100 év) kapjuk meg a soron következő számának dátumát: 1915. október 24.

A tartalomból:

 • Folyik a nagy munka – a magyar nemzet megmutatja a csodálkozó világnak harmadszor is, hogy létfentartásáért és szebb jövőjéért oly nagy anyagi áldozatra képes, aminőt sem a barátai, sem az ellenségei nem tételeztek fel róla!
 • Nyilt kérdés – a drágaság van ismét szóban, mint már annyiszor
 • Életkép – … nálunk nemcsak a kofák, de a falusi asszonyok sőt mások is megszokták már, hogy a vásárlóval csak úgy foghegyről beszéljenek
 • Eljegyzés – Ruffinyi Aladár eljegyezte Hönsch Gizikét
 • Egy rozsnyói pénzintézet a tisztviselőiért – a Sajovölgyi Bank igazgatósága tisztviselőit fizetésök arányában 20 százalékos drágasági pótlékban részesiti
 • A hagyma rekvirálása – szállitási igazolványok nélkül többé sem vasuton, sem hajón, sem gépkocsin nem szabad hagymát szállitani
 • Mennyi egy sertés ára ma? – egy sertésért 1220 koronát fizetett ki a püspöki leánynevelő intézet
 • Az Appoló moziban ma ismét nagyobb hatást igérő moziszkecs kerül bemutatóra – az est fődarabja „Feleségem hü asszony“ c. operett lesz
 • A hadifoglyoknak tilos alkoholt adni – gyakran előfordul, hogy orosz hadifoglyok a korcsmákban és vendéglőkben lerészegednek
 • Tilos a jutalom és ajándék elfogadása – mert ez az alkalmazott önérzetével és állása tekintélyével össze nem egyezhető

Rozsnyói Hiradó 1915. október 24.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


A váltópénz elrejtése büntetni való

Ahogy minden szombaton, érkezik az újraközölt 100 éves Rozsnyói Hiradó következő, 1915. október 17. száma.

A tartalomból:

 • A váltópénz elrejtése büntetni való dolog – az ilyen zsugori pénzdugdosás temérdek kárt, kellemetlenséget okoz az ország népének anélkül, hogy mákszemnyit használna a dőre elrejtőnek
 • Orosz hadifoglyokkal való levelezés – ajánlatos a levelezésnél a német vagy francia nyelvet használni, mert más nyelvekre Oroszországban kevés a cenzor
 • Kitüntetés – a király elrendelte, hogy Adamis Gusztáv népfelkelő főhadnagynak és Spécián Gyula honvédfőhadnagynak a legfelső dicsérő elismerés tudtul adassék
 • A nélkülözhető harangok félajánlása – a megyéspüspök felhivja a papságot, hogy a nélkülözhető összes nagyobb harangokról a hivek előzetes tájékoztatása mellett az egyházmegyei hatósághoz egy hét leforgása alatt jelentést tegyenek
 • Városi közgyülés – a közgyülés elfogadta a polgármester inditványát a városi toronyban lévő két nagyobb harangnak és a nélkülözhető fémtárgyaknak a hadviselés céljaira való átengedése tárgyában
 • A belügyminiszter a tüzifauzsora ellen
 • Tejmizéria – már hetek óta csak fél adagokat adnak a vásárlóknak
 • Rekvirálni fogják a buzát – a rekvirálás bizonyára nagy elrejtett búza készletet hoz felszinre
 • Utazás az elfoglalt területekre – azoknak akik az elfoglalt orosz-lengyel terület határát átlépik, utlevéllel kell magukat igazolniok
 • Kinemaszkecs Rozsnyón – jövő szombaton és vasárnap Rozsnyón az „Apolló”-ban fővárosi szinészek lépnek fel

Rozsnyói Hiradó 1915. október 17.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)A III. hadikölcsön

A ma sem maradunk visszaemlékezés nélkül. Mi foglalkoztatta a rozsnyóiakat 100 évvel ezelőtt – erről értesülhet a kedves olvasó a Rozsnyói Hiradó mai, 1915. október 10. számából.

A tartalomból:

 • A III. hadikölcsön – Gömör vármegye nem büszkélkedhetik erős anyagi gazdagsággal és mégis az első két hadikölcsön 17000000 koronás eredményével a legelső magyar vármegyék egyike lett
 • Meleg ruhát a katonáknak – itthon ragyogó napsugár köszönt ránk délelőttönkint, de a messzi harctereken már beállott a rideg, esős őszi idő s a hegyek között a hó is lehulott
 • Vértanuk emléke – elérkezett, mert el kellett érkeznie annak a magasztos időpontnak amikor minden fegyverfogható magyar ember, elmondhatta: „megfizettem Világosért, Aradért!”
 • A király nevenapja – városunkban lengő zászlók, az iskolákban szünetelő tanitás s a templomokba igyekvő emberek jelentették, hogy ünnepnap van
 • Széchenyi Aladár gr. az elpusztult Zboró-ért – a nemes gróf Zboró fölépitésére 25 000 koronát adományozott
 • A nyul tréfája – szerdán délben városunk főterén tartózkodóknak ritka látványosságban volt részük
 • Bánk bán az „Apolló”-ban – ma a Prója filmek leghatásosabb darabja kerül szinre
 • Makói hagymát valamint tojásos tarhonyát kisebb és nagyobb mennyiségben legolcsóbb napi árban szállit Kell Jakab
 • A közeledő halottak napjára mindenféle kivitelben élő, friss és preparált, de természetes virágokból koszoruk, ugy, mint minden évben kapható és megrendelhető Andreánszky Géza virágüzletében Rozsnyón

Rozsnyói Hiradó 1915. október 10.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Önvédelem

Napra pontosan, ahogy 100 évvel ezelőtt, érkezik városunk hetilapja, a Rozsnyói Hiradó következő, 1915. október 3. száma.

A tartalomból:

 • Önvédelem – a mi szörnyü drágaságunk az embertelenség müve; mindenünk megterem, csak épp az a belátás nem, hogy ha az ország mindnyájunké, a termése is közös tulajdon
 • A háztartási fémtárgyak rekvirálása – ennek az intézkedésnek az a célja, hogy a hadsereg fémszükségletét bármilyen hosszu háboru esetére is biztositsa
 • Tanitók a tüdővész ellen – a tüdővész elleni védekezés szociális ismereteinek terjesztésében nagy szerepük van a tanitóknak
 • Vöröskeresztes kitüntetés – a Kósa-Schopper kórházban müködő Imelda nővér és Nagy Pálné szül. Berky Erzsébet urasszony a Vörös Kereszt hadiékitményes ezüst diszérmét kapták elismerésül
 • Boreovics Kassa diszpolgára – Kassa város diszpolgárául fogadta Boreovics Szvetozárt, volt kassai hadtestparancsnokot, a magyar föld diadalmas megvédelmezőjét
 • Branszky Vendel halála – az igaz részvét hangján kell hirtadnunk a tekintélyes és általánosan tisztelt Branszky Vendel nyug. bányatanácsos, vasgyári főtanácsos szept. 29-én bekövetkezett haláláról
 • Hősi halál – még most is kétkedve vesszük kezünkbe a tollat, hogy beszámoljunk – Pasteiner Endre dr. rozsnyói ügyvéd, a 70-ik gyalogezredhez beosztott hősi haláláról
 • Harangok fölajánlása – a rimaszombati róm. kath. egyháztanácsos elhatározta, hogy a hadsereg szükségleteihez képest harangjai közül a két kisebbet felajánlja a hazafias célra
 • Megjutalmazott tanitó – a Pesti Hirlap szerkesztősége a millénium emlékére néptanitó alapot létesitett, melynek kamataiból olyan tanitókat és tanitónőket jutalmazott meg, akik nemzetiségi vidéken a magyar nyelv tanitásában és a hazafiui szellem ápolásában leginkább kitüntek – a jutalomra érdemesitett kulturmunkások között van Wagner István sztracenai áll. isk. igazgató is
 • Dán zsir Poprádon – a dán zsirban 90 százalék a disznó zsir és 10 százalék növényzsir, de az ize teljesen azonos a miénkkel
 • Az Apolló mozi mult heti szinmagyar darabját nagy rokonszenvvel fogadta a “telt ház”
 • Magyar szinészet a “Dóm”-ban – tót testvéreink nemcsak a véres harc mezején, de kulturális téren is kezet nyujtottak felénk, azt a kezet megragadni nekünk is kötelességünk, most már összefogva tartani pedig mindnyájunkké!

Rozsnyói Hiradó 1915. október 3.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Gömörfalvát Sárosnak!

Kicsit késve, mégis megállíthatatlanul érkezik a 100 éves Rozsnyói Hiradó következő, 1915. szeptember 26. száma.

A tartalomból:

 • Gömörfalvát Sárosnak! – járuljon mindenki filléreivel ahoz, hogy a Kárpátok alján mosolyogva szülessenek ujra a sárosi faluk, kezdődjék a romok és pusztulások nyomán teremtő kultura és élet, melybe magyar sziv, magyar pénz ad lüktetést s amely szebb lesz és magyarabb lesz, mint az eddigi volt!
 • Egy hazafias szerb költőről – Jovanovics Jánosról
 • Uj zászlós – Káposztás Pál bányamérnök-hallgatót Káposztás Pál polgártársunk fiát a losonci tüzérezredben legutóbb zászlóssá léptették elő
 • Vöröskeresztes kitüntetések – Ferenc Szalvátor főherceg a katonai egészségügy körül a háboruban szerzett különös érdemeik elismeréséül a Vöröskereszt 2. osztályu tiszteletjelvényét a hadiékitménnyel adományozta: gróf Andrássy Gézáné, szül. Kaunitz Eleonora grófnőnek, Okolicsányi Zsedényi Edéné urnőnek; ugyszintén dr Meskó Miklós Gömör- és Kishont vármagye főorvosának, …
 • Szemere Miklós a közös küzdelem hőseiért – Szemere Miklós a háboru befejezte után Sulyóváralján fekvő 963 holdas tehermentes birtokát szétosztja magyar, osztrák, német, és török katonák közt, akik a hadjáratban együtt küzdöttek
 • A mi mozinkról – egy éve mulott, hogy megindult ez a merész kis vállalkozás; legalább akkor ugy hittük, hogy merész

Rozsnyói Hiradó 1915. szeptember 26.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Uj perspektiva

Egy hetes kimaradás után érkezik az újraközölt Rozsnyói Hiradó következő, 1915. szeptember 19. száma.

A tartalomból:

 • Uj perspektiva – a magyar nemzet és a tót nép között az ellentétek nem annyira mélyrehatók, hogy egy kis kölcsönös jóakarattal nem lehetne áthidalni
 • Katonai előléptetés – dr. Fay István vármegyei aljegyzőt, aki cs. és kir. 2 huszárezrednél mint önkéntes szolgál, kadetté léptették elő
 • Koronás arany érdemkereszt – a király a koronás arany érdemkeresztet adományozta a vitézségi érem szalagján Freiberger Dávid dr. 9-ik honvéd-gyalogezredbeli tartalékos főhadnagy gazdászati tisztnek az ellenség előtt teljesitett kitünő szolgálatainak elleismeréseül
 • Kitüntetett ápolónő – a rozsnyói Kósa-Schopper kórház sebészeti osztályán müködő Visegrádi Mária Melitta nővérnek a Vörös-Kereszt bronz diszérmét adományozta Ferenc Szalvátor főherceg
 • A Petőfi önképző-kör megalakulása – az ág. ev. főgimnázium V-VIII. osztályu ifjusága Pásztor Mihály tanár-elnök vezetése alatt folyó hó 14-én tartotta meg önképzőköri alakuló gyülését
 • A vaddisznók pusztitásai – Szalócz és Gombaszög tájékáról kapjuk azt a panaszos értesitést, hogy ott a vaddisznók nagyon elszaporodtak és a kukoricásban, valamint a burgonya földekben igen nagy károkat okoznak a lakosságnak
 • Müvészeti sorozat a rozsnyói moziban – a helybeli „Apolló” mozgószinház tulajdonosa a legritkább és épen azért drága de egyben müvészi hatásu magyar filmeket foglalta le mozija részére

Rozsnyói Hiradó 1915. szeptember 19.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


A megértés felé

Szombat lévén a megszokott módon érkezik az újraközölt 100 éves Rozsnyói Hiradó következő, főként háborús híreket közlő, 1915. szeptember 5. száma.

A tartalomból:

 • A megértés felé – a világháboru tajtékzó tengerén úszunk ma mindnyájan, de meg is tanultunk imádkozni és megtanultuk szeretni azokat az embertársainkat, akikkel a sorsunk közös
 • Egy hazafias szerb költőről – Jovanovics János emlékezete
 • Tanévmegnyitás – városunk tanintézetei a rendes időben nyilnak meg
 • Orosz fogságban – Miklóssy János Jakaterinoszlávban van s jól érzi magát
 • A német vezérek kora – Hindenburg 69 éves, Woyrsch 68 éves, Golz 72 éves, Below és Mackensen 65 évesek és Falkenhayn 58 éves
 • „Jászóujvár” – …amennyiben az ujraépitendő falunak tót neve volna, az ezentul „Jászóujvár”-nak neveztessék
 • A gyógyszerhiány – a behozatal teljesen megszűnt s a hiányzó szerek Németországból csak külön engedéllyel, kompenzációs alapon szerezhetők be
 • A bibliás ember, ez a kitünő dráma, főszerepben a világhirü Psylanderrel kerül bemutatóra ma a rozsnyói Apolló moziban
 • Bucsuüdvözlet – Bediny Kajetán századostól
 • A rozsnyói ágost. hitv. evang. egyháznál egy choralista hely megürült

Rozsnyói Hiradó 1915. szeptember 5.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


A háboru után …

Hosszabb kimaradás után érkezik a Rozsnyói Hiradó következő, 1915. augusztus 29. száma.

A tartalomból:

 • A háboru után … – örömmel és büszkeséggel gondolunk a percre, melyben haza jönnek a nemzet fiai a határokról, hol az ország háláját s a világ bámulatát vivták ki
 • Feldúlt tüzhelyeinkért – magyar óvodák és iskolák támadnak a rutén és tót falvakban és magyar imával fogja megköszönni a föld szegény népe a Kegyelmes Istennek, hogy a magyarság szivét feléje forditotta, és hogy őt a magyarság szivére zárta
 • Gömör vármegye küldöttsége a királyhoz
 • Brest-litovsk elfoglalása alkalmából városunk összes harangjai megszóllatak
 • A szövetséges nemztek lobogói – nemsokára a városházán is kitüzik őket
 • Engler Andor halála – Csucsom község munkálkodni vágyó népének évtizedeken át munkát és becsületes keresethez alkalmat szerzett okos vállalkozásaival
 • Lipcsei vásár – f. hó 29-én megnyilik a leipzigi őszi minta vásár
 • A harcvonalban levőket nem lehet meglátogatni – erről igen sokan akkor győződtek meg, amikor már a költséges utakat megtették a háborus vidékre, ahonnan visszautasitották őket
 • Elveszett mult vasárnap egy koronás nagyságu arany medaillon, belül női arcképpel
 • Jó házból való fiu tanulóul felvétetik Gömöri Z. könyvnyomdájában

Rozsnyói Hiradó 1915. augusztus 29.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)