Rozsnyó – látkép

Képeslap sorozatunk következő szereplője egy 1939-ben feladott, Rozsnyó látképét ábrázoló lap.
Ezzel a darabbal kezdjük meg saját gyűjteményünk digitalizálását ill. közzétételét (az eddig publikált képeslapok idegen forrásból származtak).

Rozsnyó – látkép ARozsnyó – látkép B

Cím: Rozsnyó – látkép
Forrás: saját gyűjtemény
Kiadási adatok: Gömöri könyv- és papirkereskedés kiadása, Rozsnyó
Postázás dátuma: 1939. május 7.

Prémek és ékszerek

Az elmúlt hetek lemaradását pótlandó, tripla számmal érkezik városunk 100 évvel ezelőtt megjelenő hetilapját újraközlő rovatunk. A soron következő számok: 1916. január 23., 1916. január 30. ill 1916. február 6.

1916. január 23. – a tartalomból:

 • Prémek és ékszerek – a prémkereskedők és ékszerboltosok soha olyan jó s annyi üzletet nem kötöttek, mint most; a fényüzés, a pazarlás az oka, hogy annyi aranypénzünk vándorol ki az országból, s hogy ezzel együtt ezüst és papirpénzünk értéke nagy mértékben alászállt
 • Az “Erinnis” – elbeszélés, irta Tichy Kálmán (folytatás)
 • Jubileumi örömünnep – a helybeli irgalmas nővérek zárdája lélekemelő ünnepélynek volt szinhelye f. hó 15-én; ekkor tartották ugyanis Sipeki Balás Lajos v. b. t. t. megyéspüspök főpásztorságának 10 éves évfordulóját
 • Kitüntetés – Őfelsége a király dr. Kiss Dezső belügyminiszteri titkárnak – Kiss Károly polgártársunk fiának – kiváló szolgálatai elismeréséül a Ferenc József-rend lovagkeresztjét dijmentesen adományozta
 • Vöröskeresztes kitüntetés – Ferenc Szalvátor főherceg Pósch Aladár aranyosmaróti gyógyszerész földinket a katonai egészségügy terén kifejtett lelkes tevékenysége jutalmául a hadiékitményes ezüst diszéremmel tüntette ki
 • Orvosi kinevezés – a király a dobsinai származásu dr. Schwirián János segédorvoshelyettest a kassai 20. számu helyőrségi kórházhoz tart. segédorvossá nevezte ki
 • A polgári kaszinó közgyülése – a Rozsnyói Társalgási Egylet mult vasárnap délután tartotta évi rendes közgyülését Rosenkranz Rezső alelnök elnöklésével
 • Halálozás – Sztarna Márton rozsnyói kárpitos, tisztelt nevü polgártársunk életének 69. évében folyó évi január hó 20-án elhunyt
 • A háborus kabaré előkészületei – a rendezés a Petőfi Önképzőkör égisze alatt történik s Pásztor Mihály főgimn. tanárnak, (lapunk felelős szerksztőjének) mint önképzőköri elnöknek a kezében összpontosul
 • Szövetkezeti ügyek – a Rozsnyó és Vidéke Fogyasztási és Értékesitő Szövetkezet felügyelő-bizottsága folyó hó 15-én tartotta alakuló gyülését
 • Az Apolló moziban három hétig a szinészek iránti figyelemből szüneteltek az előadások
 • Szinészet – Farkas Mihály szintársulata háromheti rozsnyói szereplése után elbucsuzott tőlünk, hogy Dobsinán folytassa a közönség kellemes szórakoztatását

Rozsnyói Hiradó 1916. január 23.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. január 30. – a tartalomból:

 • A jövő vasutja I. – a fővárosban radiálisan összefutó fővonalak nem elégitik ki forgalmunk igényeit, szükségünk van olyan közlekedési utakra, melyek a vidék nagy centrumait kötik össze legrövidebben egymással
 • Az “Erinnis” – elbeszélés, irta Tichy Kálmán (folytatás)
 • Egy hires szépségü rozsnyói leány levele a szabadságharcból – közli: Markó Miklós
 • Uj honvédhagynad – igaz örömmel értesülünk arról, hogy ev. főgimnáziumunk két év előtt még jeles növendéke Dendely József már hadnagy
 • Városunk uj diszpolgárának oklevele – Sipeki Balás Lajos megyés püspök diszpolgárrá történt választásáról szóló oklevél elkészült és örömmel közölhetjük, hogy az Orsz. Magyar Iparmüvészeti társulat méltót alkotott vele
 • Egy földink kitüntetése – “örülök, hogy a többiek mellé állhatok, akik városunkra csak dicsőséget és babért hozhatnak” – Braun Béla, hadnagy
 • Gömörmegye a sárosi hajléktalanokért – a gyüjtés legnagyobbrészt befejeztetvén, eddig 57380 korona 37 fillért eredményezett
 • Kegyeletes évforduló – e hó 28-án volt száz esztendeje annak, hogy a nagy emberbarát, a magyarhoni siketnéma-intézmény megalapitója, jólészi Cházár András Rozsnyón 1816 évi január hó 28-án meghalt
 • Üdvözlés – folyó hó 23-án délelőtt Nőegyletünk tagjai szép számmal jelentek meg szeretet elnöknőjük Vargáné Scheffer Etelka lakásán, hogy őt a Vöröskereszt részéről ért jól megérdemelt kitüntetése alkalmával üdvözöljék
 • A háborus kabaré müsora – a helybeli ev. főgimnázium nagy vonásokban már ismertetett müsora tegnap jelent meg s ezzel egyidejüleg a jegyek vándorlása is megindult
 • Mivel kell füteni? – a felelet: fával szénnel és ésszel kell füteni
 • A Sajóvölgyi Bank Részvénytársaság Rozsnyó 1916. évi február hó 16-án délelőtt 11 órakor az intézet hivatalos helyiségében évi rendes közgyülést tart, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak

Rozsnyói Hiradó 1916. január 30.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. február 6. – a tartalomból:

 • Rozsnyó város ünnepe – mindenki számára olvashatóvá tesszük azokat a beszédeket, melyek már nem is beszédek, hanem cselekedetek, s melyekben Rozsnyó város megtisztelése jut kifejezésre akkor, amikor Sipeki Balás Lajost diszpolgársággal megtisztelte
 • Az “Erinnis” – elbeszélés, irta Tichy Kálmán (folytatás)
 • Kitüntetés tanügyi munkásságért – a király a bosnyákhercegoviniai tartományi szolgálatban Baumgartl Boldizsár tanárnak saját kérelmére történt állandó nyugalomba helyezése alkalmából az iskolaügyi tanácsosi cimet dijmentesen adományozta
 • Az ügyvédi kamara köréből – a miskolci ügyvédi kamara Liska Mihály dr. ügyvédet a kamara lajstromába Rozsnyó székhellyel bejegyezte
 • Megtisztelő megbizatás érte Kemény Géza helybeli jóhirnevü polgártársunkat; a honvédelmi miniszter ugyanis a csonka és béna katonák cipészeti szakiskolájának vezetésével bizta meg
 • A háborus kabaré az ev. főgimnáziumi Petőfi önképzőkör rendezésében tegnap este szép anyagi, és nagy erkölcsi siker mellett ment végbe
 • Medve vadász – Szoboszlay Sándor városunk főjegyzője jan. 30-án vadászat közben a közeli hegyekben egy kifejlett anyamedvére bukkant és azt szerencsésen elejtette
 • Ovoda megnyitás – a helybeli városi ovoda február hó 1-én megnyilt
 • Üzlet átvétel – tisztelettel értesitem városunk és vidéke nagyérdemü közönségét, hogy elhunyt atyám régi, jónevü kárpitos- és diszitő-üzletét átvettem, tisztelettel: Sztarna József

Rozsnyói Hiradó 1916. február 6.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)Uj esztendő

Az új évben is folytatjuk a 100 éves Rozsnyói Hiradó újraközlését. A soron következő számok: 1916. január 1., 1916. január 9. ill. 1916. január 16. (a lemaradást pótolva 3).

1916. január 1. – a tartalomból:

 • Uj esztendő – a naptári év szerint az 1916-ik esztendőbe, a világháboru forgatagában a harmadik háborus esztendőbe léptünk be a mai nappal
 • Megint soroznak – humoreszk, irta Matheidesz István
 • Előfizetési felhivás – jelen számunkkal a Rozsnyói Hiradó – vármegyénk eme legrégibb lapja – XXXIX. évfolyamába lépett
 • Miniszteri elismerés – Teleszky János pénzügyminiszter és Sándor János belügyminiszter külön-külön irt levelükben legnagyobb örömüknek és elismerésüknek adtak kifejezést a III. magyar hadikölcsön vármegyénkbeli fényes eredménye fölött
 • Megjöttek a szinészek – két előadásuk alapján azt is megállapithatjuk, hogy minden rokonszenvünkre, anyagi és erkölcsi támogatásunkra is érdemesek
 • Szerencsés boldog ujévet! – az ujevi üdvözletek megváltását a könyörülő szeretet javára a nőegylet a m. kir. belügyminiszteri körrendelet alapján gyakorolja
 • Üzleti ügyek miatt hirtelen kellett Rozsnyóról távoznom – most, midőn volt vendégeimtől és jóbarátaimtól ezuton veszek bucsut, egyuttal Boldog uj évet kivanok, Róth Zsigmond

Rozsnyói Hiradó 1916. január 1.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. január 9. – a tartalomból:

 • Takarékoskodjunk! – a háboru alatt tulajdonképen mindennel takarékoskodni kellene; erkölcsi és anyagi okokból, de leginkább kell takarékoskodnunk az élelmiszerekkel
 • Az “Erinnis” – elbeszélés, irta Tichy Kálmán
 • Dénes gróf hagyatékát a biróság átadta – milliók jótékonycélra
 • Utolsó értesités egy elesett földinkről – a helybeli ügyvédi kar kiváló tagja, a hősi halált halt Dr. Pasteiner Endre ügyvédről
 • Egy katonaorvos hirtelen halála – Lisszauer Adolf dr. cs. és kir. főorvos kedden délben, amint a kórházban munkáját befejezte, élettelenül esett össze
 • Az “Erinnis” cimen mai számunkban egy hosszabb, háborsu vonatkozásu tárcacikk közlését kezdtük meg – az elbeszélés irója lapunknak egyik kedvelt és népszerü munkatársa: Tichy Kálmán festőmüvész, akinek kiforrott iroi stilusát már nem kell olvasóink figyelmébe ajánlanunk
 • A bányakerületi evang. püspökné temetése – Eperjesi Scholtz Gusztáv, a bányai evangélikus egyházkerület püspöke és a főrendiház tagjának feleségét, született Sztehló Arabellát deczember 30-án temették el a farkasréti temetőben
 • Megalakult a fogyasztási szövetkezet, s most már csak néhány hét kell berendezkedésre, hogy jóhatásu müködését is megkezdhesse
 • Ujévi üdvözlet a harctérről – egy rózsaszinü tábori levelet hozott számunkra, vagy tán inkább olvasóink számára a posta
 • Köszönet – a rozsnyói jótékony nőegyletnek ujévi megváltásul 20 koronát küldött Miklóssy József ur Pelsöczről
 • Boldog ujévet kiván Rozsnyó város uri közönségének és polgárainak Bari Ernő rozsnyói cigányprimás az Orosz-harctérről
 • Szinészet – a városunkban időző szintársulat egy heti ujabb sikereiről lehet beszámolnunk

Rozsnyói Hiradó 1916. január 9.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. január 16. – a tartalomból:

 • A jövőnk – nemzeti vágyaink régiek, de érdemeink egészen frissek; ha azoknak nem, ezeknek bizonyára lesz hatásuk sorsunk további alakulására nézve
 • Az “Erinnis” – elbeszélés, irta Tichy Kálmán (folytatás)
 • Kubinyi Géza főispán kitüntetése – Ferenc Szalvátor főherceg Kubinyi Géza Gömör-Kishont vármegye főispánjának a háboru alatt a katonai egészségügy körül szerzett kiváló elismeréséül a Vörös-Kereszt hadiékitményes tiszti diszjelvényét dijmentesen adományozta
 • Vörös-Keresztes kitüntetések – a rozsnyói Vörös-Kereszt egyleti kórházaknál: Nagy Elemér elnök, id. Varga Józsefné alelnöknő, Nagy Elemérné az ápolónők vezetője, dr. Pósch Dezső főorvos és dr. Hajcsi Sándor orvos a második osztályu tiszteletjelvényt; dr. Heincz Hugó és dr. Pósch Józsefné önkéntes ápolónő az ezüst diszérmet kapták meg kitüntetésül hadiékitménnyel
 • Hódoló ünnepély – a rozsnyói róm. kath. püspöki leánynevelő intézet Sipeki Balás Lajos v. b. t. t. megyéspüspök ur őexcellenciájának püspöksége 10 éves jubileuma alkalmából folyó évi január hó 16-án hódoló ünnepséget rendez
 • Tóth Gyula halála – évek hosszu során át a máv. rozsnyói állomásának főnöke volt
 • Geher Gyula honvédszázados vaskeresztje – a városunkból Nagyváradra elszármazott Geher-családnak egyik tagja, Geher Gyula honvédszázados jutott ahhoz a dicsőséghez, hogy Vilmos császár a vaskereszttel tüntette ki
 • Háborus kabaré – a helybeli ev. főgimn. ifjusága a háborus jótékonyság szolgálatában szintén eleget akar tenni kötelességének
 • Közgyülés – a Rozsnyó Polgári Társalgási Egylet ma délután félnégy órakor tartja meg saját helységében évi rendes közgyülését
 • Köszönet – a Rozsnyói Jótékony Nőegyletnek 90 (kilencven) K adományát, melyet hősi halált halt rozsnyóiak emlékének megörökitése céljából létesitendő márvány emléktábla költségeire hozzám juttatott, dr. Pósch József polgármester
 • A petróleum ára – városunk polgármestere folyó évi január 8-án kelt hirdetménye utján közhirre tette, hogy a világitó kőolajnak, vagyis a petróleumnak kicsinybeni eladási ára kilogrammonkint 58 fillér
 • Tánctanfolyam – Rosenkrancz Rezső tánctanitó február hó első napjaiban nyitja meg tánciskoláját a városháza nagytermében
 • Szinészet – az elmult szinházi hét gazdag volt értékes és élvezetes előadásokban

Rozsnyói Hiradó 1916. január 16.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Karácsony

Az ünnepek miatt egy kicsit megkésve, de annál több érdekességgel érkezik az újraközölt 100 éves Rozsnyói Hiradó következő két száma, 1915. december 19. ill. 1915. december 25.

1915. december 19. – a tartalomból:

 • A magyar sajtó – politikusok vették védelmükbe a cenzura befolyásával szemben, mert tulságosnak és szükségtelennek találták azt a hatalmat, amit a cenzura nálunk a lapok irányában gyakorol
 • Vaskereszt egy rozsnyói hősnek – Lakatos Bélát Vilmos császár vitézségeért a II. oszt. vaskereszttel tüntette ki
 • Képviselőnk ajándéka a sárosiaknak – Andrássy Géza gróf Munkácsy Mihály világhirü festőmüvészünk fiatalabb éveiből való egyik remek alkotását adományozta
 • Andrássy Dénes budapesti szobra készen – a nemes szivü ember barát szobrát Róna József a rozsnyói Kossuth Lajos szobor készitője mintázta meg
 • Személyvonat forgalom korlátozása
 • Nem vizsgálják többé a katonák leveleit – igy tehát a harctérről jövő levelek kézbesitését nem fogja tovább késleltetni az, hogy a továbbitás előtt megcenzurázzák
 • A karácsonyi tábori csomagforgalom
 • A gyermekszanatórium karácsonya – a háboru szerencsétlen beteg árvái részére épül Balatonszabadin egy kétszáz ágyas gyermekszanatórium
 • A vidéki sajtó faluja – országos mozgalom indult meg, hogy egyik lerombolt kárpáti falut „Sajtószállás” elnevezéssel a vidéki sajtó épittessen fel
 • Veszek elsőrendü szénát (lehetőleg préselve), nagy mennyiségben – ajánlatot kér Rósenberg Mór

Rozsnyói Hiradó 1915. december 19.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1915. december 25. – a tartalomból:

 • Karácsony – a mai karácsonyból épen az hiányzik, aminek szenteltetett: az emberszeretet, a béke
 • Kaszinói közgyülés – a kaszinó mostani 84-ik évi közgyülése szintén esemény számba ment kisvárosunkban; nemcsak azért, mert választás is volt napirenden, hanem inkább azért, mert e vezető társadalmi egyletünk belső életéről hü képet volt hivatva nyujtani
 • Bolgár testvéreinkért – Pósch József dr. városunk polgármestere a bolgár Vörös-Kereszt javára gyüjtést fog inditani
 • Jubileum – 50 éves egyházi főgondnoksága alkalmából kereste fel a tornaljai ref. egyház presbiteriuma Tornallyay Zoltán urat, hogy üdvözölje e csak kevesek által meg ért ritka határpontnál
 • Hősi halál – Czabán Ferencz helybeli szabósegéd Szuchsodoly mellett, az északi harctéren életének 26-ik évében hősi halált halt
 • Szeretetadomány a katonáknak – ugy a lelkes gyüjtő hölgyeknek, mint az adakozóknak köszönetet mond dr. Pósch József polgármester
 • Jó szivek – az árváknak – a rozsnyói evang. árvaház növendékeinek karácsonyfájára szeretetadományok küldettek be
 • Nyilvános köszönet – sebesült katonáink karácsonyára jószivvel küldött adományokat hálás köszönettel nyugtázza Vargáné Scheffer Etelka elnök
 • Szinészet Rozsnyón – Farkas Mihály igazgató szintársulatának jan. 1-én városunkba való bevonulása várható
 • Karácsonyi müsor az Apollóban – a helybeli Apolló mozi tulajdonosa a karácsonyi ünnepekre érdekes és változatos müsorról gondoskodott
 • Jó házból való fiu tanulónak felvétetik, Gömöri Z. könyvnyomdájában

Rozsnyói Hiradó 1915. december 25.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Sipeki Balás Lajos Rozsnyó diszpolgára

A megszokott módon érkezik a régi Rozsnyó mindennapjaiba betekintést nyújtó 100 éves Rozsnyói Hiradó következő, 1915. december 12. száma.

A tartalomból:

 • Sipeki Balás Lajos v. b. t. t. Rozsnyó város diszpolgára – a közélet terén müködő egyéniségek számára semmi jutalom, semmi kitüntetés nem szerezhet nagyobb örömet, mint annak a biztos tudata, hogy életelveik és törekvéseik megértéssel, méltánylással találkoztak mindenkinél, aki csak tanuja lehetett müködésüknek
 • Gyermekek háborus előadása – aki pedig a december 5-iki előadást végignézte s azt a maga gyermekkorával összehasonlitotta, csodálatos eltérést észlelhetett a saját s a mai gyermekek gyermekkora között
 • Az 1848/49-iki honvédtüzérség szervezői – irta Markó Miklós
 • Vöröskeresztes kitüntetések – Ferencz Szalvátor főherceg a Vöröskereszt-egylet szolgálatában jelentős érdemek elismeréseül a rozsnyói származásu dr. Pasteiner Jenő lipótmezői elmegyógyintézeti orvosnak a Vöröskereszt-egylet hadiékitményes II. oszt. diszjelvényét adományozta
 • Megbizás – az Orsz. Kath. Szövetség Sipeki Balás Lajos v. b. t. t. rozsnyói megyéspüspök jóváhagyása mellett Loska Béla rozsnyói kath. főgimnáziumi tanárt, a “Sajó Vidék” érdemes felelős szerkesztőjét a szövetségnek Rozsnyón való képviseletével megbizta
 • A kaszinó közgyülése – a rozsnyói társalgási egylet folyó évi december hó 19-én délután 4 órakor az egylet helyiségében évi rendes közgyülést tart
 • Árvák karácsonya – a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület rozsnyói fiu és leányárvaháza növendékeinek karácsonyfájára szives adományok küldettek be
 • A fogyasztási szövetkezet alakuló gyülése rövidesen meglesz
 • Elgázolás – Krasznahorkaváralján folyó évi július 25-én Balló Neti hárskúti lakos vigyázatlanul hajtotta a lovakat s elgázolta Kerekes Annát

Rozsnyói Hiradó 1915. december 12.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Aktuális ideák

Rendkívül sok érdekes hírrel érkezik a 100 éves Rozsnyói Híradó múlt hétre esedékes, 1915. november 28. ill. soron következő, 1915. december 5. száma.

1915. november 28. – a tartalomból:

 • Aktuális ideák – “Hadi emlékeket a rozsnyói muzeumnak”, “Katonaság Gömörben”
 • Tizenhét és negyedmillió – pontosan 17.204,650 korona Gömör-Kishont vármegye közönségének a jegyzése a harmadik hadikölcsönre
 • Szerkesztőváltozás – vármegyénk második legrégibb lapja, a XXXVI. évfolyamu Gőmör-Kishont szerkesztőt cserélt
 • A Hámos és Láng családok gyásza – folyó hó 16-án Münchenben, ahol betegségére gyógyulást keresett, hirtelen, szivszélhüdés következtében örökre elszenderült: – csanakfalvi báró Láng Boldizsárné, szül. márkus és batiszfalvi Máriássy Ida, Láng Boldizsár báró vezérkari őrnagy hitvese, özv. pelsőci Hámos Lászlóné bárónő első férjétől született leánya
 • Az Andrássy vér – “Ugyan hol van az megirva, hogy egy Andrássynak ágyban kell meghalnia?!”
 • Siremlék Seffer Lászlónak – földink Markó Miklós hirlapiró az “Ország Világ”-nak nov. elseji számában elősorolta azt a vagy félszáz jeltelen sirt, amelyek a budapesti Kerepesi-uti temetőben nyugvó nagyjaink és éltükben kiválóságaink hamvai fölött domborulnak – köztük van városunk kiváló szülöttjének: Scheffer Lászlónak a sirja is
 • A rozsnyói Beck-család hősei – bizonyára sokan emlékeznek még városunk régibb polgárai közül Rozsnyó egyik hajdani patricius családjára, a Beck-családra
 • Háborus délután – a kath. főgimnázium ifjusága ma délutan 5 órakor, a főgimnázium disztermében jótékonycélu Háborus délutánt rendez
 • A fogyasztási szövetkezetekről – mint illetékes helyről értesülünk, a rozsnyói fogyasztási és értékesitő szövetkezet gyors léptekkel halad a megvalósulás felé
 • Egy rezervista álma cimü országosan ismert, nagyhatásu és aktuális szinmü kerül ma bemutatóra a rozsnyói Apolló moziban

Rozsnyói Hiradó 1915. november 28.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1915. december 5. – a tartalomból:

 • A józan ész szava – mi nem csupán utolsó csepp vérig, hanem utolsó fillérig is védjük Árpád apánk áldott örökségét
 • Az 1848/49-iki honvédtüzérség szervezői – irta Markó Miklós
 • Szabadságon – Maurer Oszkár néhány napi szabadságra hazaérkezett
 • A gyermekek háborus délutánja – a jótékonycélu gyermekelőadás iránt szokatlan nagy érdeklődés mutatkozik
 • Uj pénzintézet Klenócon – a Rimaszombati Takarékpénztár Klenócon fiókintézetet nyitott
 • Jotékonyság – Dénes Gézáné urnő a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület rozsnyói fiu- és leányárvaház részére harminc koronát adományozott
 • Mit kössünk a katonáinknak – harisnyák és lábszárvédők nagyobb mennyiségü készitése igen kivánatos volna
 • Nem lesz drágább a dohány – sem a szivarok, sem a cigaretták megdrágitását nem tervezik
 • Rozsnyói bérkocsi tarifája – Dobsinai jégbarlang oda és vissza 1 napon belül 24 korona

Rozsnyói Hiradó 1915. december 5.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


A hadikölcsön sikerének jelentőségéről

Ismét dupla számmal érkezik városunk 100 évvel ezelőtt megjelenő hetilapját újraközlő sorozatunk: 1915. november 14. illetve 1915. november 21.

1915. november 14. – a tartalomból:

 • A hadikölcsön sikerének jelentőségéről – a hadikölcsön természetrajzához tartozik, hogy nemcsupán a hadviselés költségeinek fedezésére szolgálnak, hanem végösszegükben és össztételükben legjobb fokmérői a harcban álló nemzetek erkölcsi és anyagi erőinek, rugékonyságának, a végső győzelem hajthatatlan akarásának
 • Tíz éves évforduló – Magyarország apostoli királya 10 évvel ezelőtt Sipeki Balás Lajost nevezte ki rozsnyói püspökké
 • A bolgár király köszönete – végtelen öröm és boldogság tölti el szivemet mindannyiszor, valahányszor az én kedves Gömöröm földjére léphetek
 • Aranylakodalom – a ritka szép ünnepélyen a házaspár 6 élő gyermeke közül négyen, két veje s egy menye voltak jelen
 • Hősi halál – Pocsubay András dobsinai polgár fia az Isonzó-menti küzdelmekben hősi halált halt
 • Két testvér kitüntetése – Dapsy Béla szkárosi földbirtokos derék fiai az ezüst vitézségi éremmel lettek kitüntetve
 • Réztető felajánlása hadi célra – az iglói ev. egyház presbiteriuma egyhangulag elhatározta, hogy a templom tetejét fedö rézmennyiséget a hadsereg rendelkezésére bocsátja
 • Cselédek tolvaja – valami besurranó tolvaj, vagy tolvajok müködnek már napok óta városunkban
 • Alakulóban a fogyasztási szövetkezet – a drágaság elleni védekezés, olyan természetes joga mindenkinek, hogy az ellen senki szót nem emelhet
 • A rovás cimü rovatot olvassa el naponként a Budapesten megjelenő Az Ujság politikai napilapban

Rozsnyói Hiradó 1915. november 14.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1915. november 21. – a tartalomból:

 • A nagy ellenség – van egy ellenségünk, mely békét, megállást, fegyverszünetet egyáltalában nem ismer; ez a nagy ellenség a – drágaság
 • A kis harang meséje – irta Egyed Miklós, rozsnyói ág. hitv. ev. főgimn. VII. o. t.
 • Vármegyénk és a III. hadikölcsön – a jegyzési határidő végéig a vármegye területéről tizenhat és félmillió koronát meghaladó értékü jegyzés történt, tehát annyi mint az első két hadikölcsön alkalmával összesen
 • A hazáért halt meg… – Egyed Miklós temetése
 • Háborus jótékonyság – aki nincs a fronton, annak minden áldozatot meg kell hoznia idehaza
 • A rozsnyói püspök és a rozsnyói kanonokok a kárpáti falvakért
 • Halálozás – mély bánat és szomoruság érte Stempel Lajos betléri ev. lelkészt és nejét
 • Az Andrássy Franciska alapitvány kamatainak kiosztása – néhai gróf Andrássy Dénes nemes intencióju alapitványinak kamatát ez év október hó 26-ikán, Franciska grófnő halálának évfordulóján osztotta ki Nagy Elemér rozsnyói főszolgabiró Krasznahorkaváralján az elhunyt gróf uradalmához tartozó községek szegényei között
 • Gyermekelőadás a háborus jótékonyság szolgálatában – a rozsnyói állami elemi iskola és ovoda tantestülete folyó évi december hó 4- és 5-én gyermekelőadást rendez a városháza nagytermében
 • Háborus délután – a kath. főgimnázium ifjusága f. hó 28-án nagyobbszabásu, jótékonycélu u. n. háborus délutánt rendez
 • A Czékus-család tagjai a harctéren
 • Névmagyarositás – Bjel Kálmán garamszécsi lakosnak és Sándor, Magdolna, Kálmán és Gyula nevü kiskoru gyermekeinek megengedte a miniszter, hogy családi nevüket “Bél”-re változtassák
 • Tanárok és tanitók szabadságolása a katonaságtól – amióta a tanárok és tanitók katonai szolgálatra bevonultak, azóta a tanitás menete állandó nehézségekkel küzd
 • Alpesi felszerelések szállitása – a cs. és kir. hadügyminiszterium 12000 pár kőrisfából készült skitalp, ugyanannyi skibot, öv hegymászókötél szállitására pályázatot hirdet
 • Hogy készül egy magyar katona a harctérre? – Hatvanszky János levele Smid István rozsnyói ev. lelkészhez

Rozsnyói Hiradó 1915. november 21.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Verbuváljunk

A múlt heti kimaradást pótolva, két számmal érkezik a 100 éves Rozsnyói Hiradót újraközlő sorozatunk: 1915. október 31. illetve 1915. november 7.

1915. október 31. – a tartalomból:

 • Verbuváljunk – mindnyájan érezzük, hogy tulajdonképpen a magunk és maradékaink jobb voltáért cselekszünk, ha részt veszünk a harmadik hadikölcsön jegyzésében
 • Geduly püspök egyházkerülete tanitóiért és papjaiért
 • Áthelyezés – Róna Sándor vasuti mérnököt a rozsnyói osztálymérnökségtől Homonnára helyezték át
 • Gyászistentisztelet – a krasznahorkaváraljai mauzoleumban f. hó 26-án gyászisteni tiszteletet tartottak a vidék nagy jótevőjének, a szegények és elhagyottak bőkezü pártfogójának, Andrássy Franciska grófnénak lelkiüdveért
 • Harangok felajánlása – a nyustyai evangelikus egyház folyó hó 17-én tartott gyülésén két harangját egyhangu lelkesedéssel felajánlotta hadicélokra
 • Köszönet – dr. Hajcsi Sándornak hálás köszönetet mond a rozsnyói evang. árvaház előljárósága
 • Kérelem – az eperjesi ev. Collegium jövő évi Értesitőjében meg akarja örökiteni azon volt tanitványainak nevét, akik a most folyó nagy világháboruban tényleges részt vettek
 • Az uj kárpáti falvak és a korcsmák – az alkoholellenes egyesületek országos ligája azt a megszivlelendő kivánságát fejezte ki, hogy az elpusztult és ujra épülő kárpáti falvakban ne legyenek korcsmák
 • Oroszországba nem lehet magyarul irni – a pétervári cenzuránál alkalmazott egyetlen magyar cenzor hosszabb betegeskedés után meghalt
 • Német és tót társalgási órákat vennék a lakásomon a nap bármely szakában

Rozsnyói Hiradó 1915. október 31.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1915. november 7. – a tartalomból:

 • A harmadik hadikölcsön és a gazdák – több oldalról hangoztatják mostanában, hogy a gazdáknak leginkább kell jegyezniök a hadikölcsönből, mert ma azoknak van pénzük
 • Az egészségtelen lombardirozás – a lombardnak ily nagy népszerüséget szerezni felesleges akkor, mikor az állam, a mely a nemzethez fordult kölcsönért, magában véve már oly szép kamatozást biztositott, hogy további nyerészkedésnek nemcsak hazafiui szempontból, de vagyongyüjtési szempontból is nincs semmi helye
 • Fényes eredmény – reméljük, hogy a III. magyar hadikölcsön eredménye az egész országban fényesnek lesz mondható, a helybeli eredményt már most is annak mondhatjuk
 • A bolgár király üdvözlése – a bolgárok királya, Ferdinánd, Murány népszerü grófja, amint maga sem tagadta meg származását soha, sőt büszke volt rá, hogy a Koháryak vére folyik ereiben: mindig közel állott a magyar nép szivéhez
 • Hadi kitüntetések – dr. Szontagh Vilmos jolsvai polgármester, tartalékos főhadnagy az ellenséggel szemben tanusitott hősi magatartásáért legfelsőbb dicsérő elismeréssel lett kitüntetve
 • Október 26-át, vagyis Andrássy Franciska grófnő halálának évfordulóját, az ev. tanintézetek élénk részvétele mellett, az ágost. hitv. evang. templomban is kegyeletesen megünnepelték
 • A rozsnyói izr. hitközség hadikölcsön jegyzése – a helybeli izr. hitközség a harmadik hadikölcsönre 20,000 koronát, a Chewra Kadischa 11500 koronát jegyzett, amit szivesen hozunk köztudomásra a többi egyházak jegyzései mellé
 • Gyermek előadás – a helybeli áll. elemi iskola tantestülete a jövő hónap elején a növendékek és más szereplők közreműködésével nagyszabásu jótékonycélu előadást rendez
 • Egy kiló marhahus két korona nyolcvan fillér – Erdélyországban, Csikvármegyében van ilyen boldog világ
 • Az “Apolló” moziban ma ismét a régi vágásu jó müsorok egyike kerül bemutatóra

Rozsnyói Hiradó 1915. november 7.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)