Kubinyi Géza szózata a vármegyéhez!

Kicsit elhanyagoltuk kedves olvasóinkat az elmúlt hetekben. Sajnos különböző körülmények miatt nem volt alkalmunk foglalkozni honlapunkkal. Ezt jóvá téve, noha rendhagyó módon vasárnap, most három Rozsnyói Híradót teszünk közzé: 1916. május 14., 1916. május 21. ill. 1916. május 28.
Aki utánaszámolt, már tudja, hogy ezzel még mindig két hetes lemaradásban vagyunk. De legalább már elindultunk a felzárkózás útján.

1916. május 14. – a tartalomból:

 • Kubinyi Géza főispán szózata a vármegyéhez! – negyedszer kell Gömörnek tanuságot tenni gazdasági háborunk porondján arról, hogy a kötelességtudás idehaza is oly szent tulajdona minden embernek, mint odakünn a harcok világában, ahol sokszor nemcsak élettel, de halállal is szeretni s védeni kell a hazát
 • Emberiesség – bizony a világháboru nagyon kijózanitott bennünket Észek-Amerikából, melyet eddig a szabadelvüség, az igazi emberiesség hazájának tartottunk
 • A hadikölcsön – amint előre látható, a jegyzés arányai már az első félidőben kibontakoztak és a várakozást meghaladó eleven jegyzései mozgalomról tanuskodnak
 • Gróf Andrássy Manó kitüntetése – Gróf Andrássy Manó az 5. honv. huszárezred tart. hadnagya a 2. osztályu ezüst vitézségi éremmel lett kitüntetve
 • Hármas vitézségi kitüntetés – Pitta Vilmos gömöri földink honvéd hadnagy fényes hadi tényei elismeréseül már előbb az 1. és 2. oszt. ezüst vitézségi érmekkel lett kitüntetve, most pedig uj pántalaku vitézségi érdemkeresztet kapott
 • Bérmálás – Sipeki Balás Lajos megyés püspök ma délelőtt a székesegyházban bérmanapot tart a rozsnyói kath. egyház hiveinek
 • A főigazgató városunkban – Jurkovich Emil besztercebányai tank. főigazgató a hét folyamán városunkban időzött és elnökölt a kath. főgimnázium hadi érettségi értekezletén
 • Uj munkatársunk – Máczay Lajos helybeli ev. segédlelkész e hó folyamán lapunk belső munkatársai sorába lépett
 • A Buttler-féle ludovicai ösztondijat a legutóbbi vármegyei közgyülés Gintner Lászlónak, Gintner Bálink erdőmérnök fiának itélte oda, aki ennélfogva a jövő tanévtől kezdve a Ludovica katonai akadémia növendéke lesz
 • A rozsnyói ev. polgári leányiskola az oroszdulta vidék felepitésére – a rozsnyói ev. polgári leányiskola lehetőleg “Zbórón” felépitendő ház és az azon elhelyezendő cimerre 630 K-t. küldött
 • Plébánosi vizsgálatok – folyó hó 10 és 11-én tartották a plébánosi vizsgálatot, az u. n.: examen prosynoládét városunkban
 • Nemes példa – Auerbach Ernő, a köztiszteletnek örvendő Auerbach Lajos dr. jóravaló fia, aki a napokban kapta meg a helybeli ág. hitv. ev. főgimnáziumban osztálybizonyitványa alapján jeles érettségi bizonyitványát, mint a többi hadbavonuló társai, – szép tanujelét adta azon intézet iránt érzett hálájának, melyben 8 éven keresztül nyert nevelést és oktatást, amidőn most az intézettől való bucsuzóban megtakaritott pénzéből 200 koronás alapitványt tett a Petőfi Önképzőkör javára
 • Háborus viszhangok – egy fővárosi lapban olvassuk az alábbi kritikát: egy finomlelkü, mélyérzésü költőnő, Papp Váryné Sziklay Szeréna ezen a cimen adta ki verseinek első kötetét
 • Benkő sorsjegye Bankó! – ezt ne felejtse el senki!

Rozsnyói Hiradó 1916. május 14.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. május 21. – a tartalomból:

 • A hét eseményei – mit nyerünk mi magyarok a háboruval, jobban mondva a hábaru folyamán tanusitott magatartásunkkal, hatalmas erkölcsi és anyagi erőkifejtésünkkel?
 • A hadikölcsön sulypontja – ne tévesszen senkit meg az első félidő váratlan sikere; mert akármekkora is ez, még mindig csupán a félsikert jelenti és teljes a siker csak abban az esetben lesz, ha a második jegyzési félidő is lépést tart az elmult időszakkal
 • Vargha államtitkár Rozsnyón – o rozsnyói premontrei rendháznak igen magas vendégei voltak hétfőn
 • Arany érdemkereszt – Toperczer Imre 1. honvédtáb. ágyusezredbeli tart. állatorvosgyakornok, a hlybeli ev. főgimn. volt tanitványa vitéz és önfeláldozó magatartásáért megkapta az arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján
 • Kitüntetett gömöri főhadnagy – Darvas Pál egy honvéd lovas lövészosztálynál beosztott 5. honvéd huszárezredbeli tart. főhadnagy vitéz magatartása elismeréseül a hadiékitményes 3. oszt. katonai érdemkeresztet kapta
 • Vizsgai elnök – a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület püspöke a rozsnyói ker. polgári leányiskola ez évi évzáró vizsgálataira elnökül Pósch József polgármestert a rozsnyói ev. egyházközség presbiterét kérte fel és küldte ki
 • Jó szivek a hadiárvákért – Pósch Gyula nagybirtokos, ev. egyházi felügyelő a napokban kötelező kijelentést tett a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi rozsnyói fiu és leányárvaházának vezetősége előtt, hogy a nevezett intézetbe felveendő egy hadiárva nevelési költségeit magára vállalja, mindaddig, mig az valami kenyérkereseti pályára juthat
 • Egy diák halála – Liska Mihály ev. főgimnáziumi V. oszt. tan. Liska Mihály dr. helybeli ügyvéd fia, rövid de sulyos betegség után 15 éves korában elhunyt
 • Ügyvédi kirendelés – a miskolci ügyvédi kamara közli, hogy dr. Strausz Lipót volt rozsnyói ügyvédet a névjegyzékből törölte s irodájának gondnokául dr. Bentsik László rozsnyói ügyvédet jelölte ki
 • Halálozás – Schwarz Mihály, volt rozsnyói malomtulajdonos, folyó hó tizenhetedikén életének hetvenkettedik évében hosszas szenvedés után elhunyt
 • A háboru rokkantjai javára – köszönettel nyugtatom, hogy Róth Jenő ur mai napon 25 K.-t. juttatott kezeimhez a háboru rozsnyói származásu rokkantjai részére; dr. Pósch polgármester
 • Fölvétel a siketnémák iskolájába – a siketnémák “Cházár András” áll. s. jolsvai intézetének I. osztályába az 1916-17. tanévre felvétetnek oly 7 évet betöltött, de 12 évet tul nem haladott koru siketnéma gyermekek, kik más fogyatkovásban nem szenvednek
 • Rendelet a fémtárgyak ügyében – a miniszteri rendelet szerint bizonyos fémek és ötvözetek és ezekből készült egyes tárgyak forgalomba hozatala és felhasználása korlátozva van
 • Hizóba való malacaim, melyeket Komoróczy Miklós ur volt szives részemre megvenni és elküldeni, a Rozsnyó-Rimaszombati államuton hajcsárral együtt elveszett
 • Használt de jó karban levő zongorát megvételre keresek

Rozsnyói Hiradó 1916. május 21.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. május 28. – a tartalomból:

 • Béke hirek – ami álláspontunk, már mint a szövetséges központi államoké tiszta: a kard-ereje eldöntötte a háborut, ami megtörtént, visszacsinálni nem lehet, tehát csak egyféleképen lehet még eredményt elérni és a további felesleges vérontásnak véget vetni, – a béke megkötésével
 • Katonai érdemkereszt – Trunkó Jenő 69. gyalogezredbeli százados, városunk egykori lakosa az ellenséggel szemben tanusitott vitéz magatartásának elismeréséül a katonai érdemkereszt 3-ik osztályát a hadiékitménnyel kapta meg
 • Uj tábori lelkész – a katonai parancsnokság Beliczky Jenő r. k. segédlelkészt katonai lelkészi szolgálatra hivta be; a rozsnyói egyházmegyéből ezidő szerint tizenkilencen teljesitenek katonalelkészi szolgálatot
 • Főgimnáziumunk ujabb vaskeresztes vitézei – ev. főgimnáziumunk egykori növendékei közül eddig öten kapták meg a II. Vilmos német császártól a vaskeresztet; most mint a budapesti tudósitónk értesit, a kitüntetettek száma hétre szökött fel
 • Polonyi tanár meghalt – a rozsnyói evang. főgimnázium egykori érdemes és népszerü tanára, Polonyi Károly hosszas szenvedés után tüdővészben 70 éves korában e hó 14-én Budapesten meghalt
 • A megsebesült elesett és kitüntetett 16-os tisztek – jolsvai házi ezredünk, a 16-ik honvéd ezrednek a világháboruban szereplő tisztjeinek arcképcsarnoka csaknem teljes számban előreláthatólag junius hó végén fog megjelenni az Orzság Világ képes lapban
 • A tanév befejezése – a kath. főgimnáziumban már bevégződtek a rendes előadások és folyamatban vannak az évzáró vizsgálatok; a tanév ünnepályes befejezése és a bizonyitványok kiosztása junius hó 1-én lesz
 • Uj vasuti csatlakozás – folyó hó 22-től kezdve Rozsnyó állomásról reggel 5 óra 31 perckor induló vonatnak Bánrévétől ugy Fülek mint Miskolcz felé-közvetlen összeköttetése van
 • Adatok a negyedik hadikölcsönhöz – a helybeli Sajóvölgyi Bank szivességéből alkalmunk van az ennél a pénzintézetnél eszközölt hadikölcsönjegyzésről egy érdekes kimutatást közölni
 • Rébusz egy hirdetésben és a megfejtése – mult számunkban egy hirdetés látott napvilágot, melyet sokan nem értettek meg s a melynek megfejtéséül szolgál Mihalik Dezső dr. vmt. főügyész f. hó 23-án Rimaszombatból kelt s felelős szerkesztőnkhöz intézett levele
 • Érettségi tanfolyam – a hadbavonult vagy besorozott VII. o. tanulók érettségi tanfolyama a helybeli főgimnáziumokban május 25-én kezdetét vette
 • Török ifjak Kassán – abból a 460 török ifjuból, akik hazánkban fogják tanulmányaikat elvégezni, – a kassai felső ipariskolába is négy török tanuló érkezett meg, hogy megtanulják a magyar nyelvet és megfelelő ipari oktatásban részesüljenek
 • A rozsnyói antimonium bányák kincsei – az ágyu, s más hadianyaghoz nagy mennyiségü animoniumot használ fel a hadvezetőség: igy a rozsnyói és csucsomi antimonium bányákat katonai felügyelet alá helyezték
 • Városi közgyülés – városunk képviselőtestülete f. hó 24-én Pósch József polgármester elnöklete alatt közgyülést tartott
 • Az aggteleki csepkőbarlang gömöri kezelésben – a Magyarországi Kárpátegyesület Kassai Osztálya nemrég egy átiratot intézett a Gömöri Osztályhoz, melyben az utóbbinak ajánlatot tesz az eddigi (1912 óta) általa birtokolt aggteleki cseppkőbarlang meg és átvétele tárgyában
 • A dobsinai jégbarlang megnyitása – Dosináról értesülünk, hogy a jégbarlangot már május 15-ikén megnyitották
 • Kutya-garázdálkodás – a közönség köréből azt a panaszt halljuk, hogy a kutyák csoportos garázdálkodása ismét nagy mérvben elterjedt; sőt az elmult héten két kutya marás is történt

Rozsnyói Hiradó 1916. május 28.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


A győzelmes békéért

A Rozsnyói Híradó sorozatunk kisebb lemaradásban van. Ezt most 2 számmal enyhítjük: 1916. április 30. ill. 1916. május 7.
A jövő héten remélhetőleg utólérjük magunkat egészen.

1916. április 30. – a tartalomból:

 • A győzelmes békéért – Teleszky pénzügyminiszter: “A hadikölcsön nemzeti kölcsön, amelynek sikere erkölcsileg annál becsesebb, gazdaságilag annál értékesebb, minél szélesebb néprétegek, hazafias áldozatkészsége nyilvánul meg benne”
 • A gömöri ref. egyházmegye közgyülése – a gömöri ref. egyházmegye szokásos tavaszi közgyülését f. hó 26-án Pelsőcz városában tartotta meg Czinke István rimaszombati lelkész esperes és Lukács Géza vármegyei alispán egyhm. gondnok kettős-elnöklete alatt
 • “Nyomorék gyermek otthon” – mosolygó rozsnyói hölgyek fognak köszönteni derék rozsnyói polgártársam a főtéren s te már érteni fogod, hogy a persely mellett mosolygó hölgyek jólelküségedre, vagy gavallérságodra appellálnak s könnyed mozdulattal nyulsz a tárcád után
 • A királyi kitüntetés átadása – Tomori Géza nyug. főszolgabiró a királytól a Ferencz József rend lovagkeresztjét kapta sok évi érdemteli szolgálata elismeréseül
 • Kárpáti ünnepélyek – a helybeli ág. h. ev. főgimnázium május 1-én d. e. 10 órakor ünnepélyt rendez az elpusztult kárpáti falvak javára az intézet tornacsarnokában
 • Hadi emlék a rozsnyói muzeumnak – szép tanubizonyságát adta szülővárosa iránti szeretetének egyik földink: Braun Béla cs. és kir. 5 gyalogezredbeli hadnagy, aki az olasz harctérről egy olasz katonai sisakot s egy jelvényes bersaglieri kalapot küldött
 • Dr. Strausz Lipót halála – nagy megdöbbenést keltett a hir városunkban, hogy Strausz Lipót dr. helybeli ügyvéd folyó hó. 26-án életének 40-ik évében egy sulyos operáció után beállott komplikáció következtében a főváros egyik szanatóriumában meghalt
 • Versek – e cimen május hó folyamán Hajduszoboszló polgármestere: dr. Fekete László, ev. főgimnáziumunk volt növendéke költészetének virágaiból egy kötetet bocsát ki, melynek tiszta jövedelmét a hadi árváknak juttatja a költő
 • Gömöri helyek a Ludovikában – a Ludovika Akadémián az 1916-1917. tanévben több államköltséges és alapitványi hely kerül betöltésre
 • A háztartási fémtárgyak ügyében – háztartási fémtárgyak hadi célokra igénybe lettek véve és zár alá vétettek olyképen, hogy azokat birtokosaik megőrizni kötelesek, más tárggyá fel nem dolgozhatják

Rozsnyói Hiradó 1916. április 30.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. május 7. – a tartalomból:

 • A főispán vezetése alatt – mult vasárnap délután igen látogatott értekezlet volt városházánk nagytermében, ahol a város és a rozsnyói járás közönsége jelent meg
 • Kárpátok napja – sok seb maradt a kárpátok oldalán is a harcok nyomán, amelyek még gyógyitásra várnak
 • Toborzás a hadikölcsön jegyzésére – valóságos toborzása folyik a nemzet rendelkezésére álló minden anyagi értéknek az ország minden egyes pontján, minden egyes osztálya körében a negyedik nemzeti kölcsön nagy céljaira
 • A hadi rokkantakért – az Auguszta Alap bizalommal fordul az egész ország közönségéhez, egyesekhez, testületekhez, cégekhez, részvénytársaságokhoz, bankokhoz, pénzintézetekhez, társaskörökhöz, kaszinókhoz, stb., hogy a megtakaritott egy óra értékéből juttasson valamit a rokkantaknak
 • Királyi kitüntetés átadása – Kubinyi Géza főispán meleg szeretettel üdvözölte régi munkatársát, Tomory Géza ny. főszolgabirót s a jelenvoltak fennállása és általános éljenzése közben tüzte fel a kitüntetett érdemes férfiu mellére a Ferencz József rend lovagkeresztjét
 • Kitüntetett gömöri százados – a király fáji Fáy Elemért, 2-ik huszárezred századosát az ellenséggel szemben tanusitott kitünő magatartása elismeréseül a hadiékitményes katonai érdemkereszt harmadik osztályával tüntette ki
 • Köszönetnyilvánitás – a folyó évi május elsején eszközölt utcai gyüjtésből befolyt 618 K 25 fillér; ez eredmény ékesen szóló bizonyitéka városunk közönsége nemes lelkesedésének és áldozatkészségének, de ama hölgyek buzgóságának is, kik szivesek voltak a gyüjtés fáradságos, de sok lelki gyönyörrel is járó munkájára vállalkozni
 • Lelkész-beiktatás – Hatvánszky Andor, a kis fetekepatakai ág. hitv. ev. egyház lelkészét a mai napon fogja hivatalába beiktatni Terray Gyula főesperes
 • Eljegyzés – Fehér Boldizsár helybeli szabómester a mai napon eljegyezte Michel Annuskát Budapestről
 • Hadikölcsön jegyzések – Rozsnyó város képviselőtestülete f. hó 3-án tartott rendkivüli közgyülésén hozott határozata alapján Rozsnyó város a IV. magyar hadikölcsönre 100,000 koronát jegyzett és pedig felerészben a Rozsnyói, felerészben a Gömöri Takarékpénztár utján
 • Sejteni, kifürkészni nem lehet biztosan, hogy mily számu sorsjegyek lesznek kisorsolva az uj május 24-én kezdődő osztálysorsjátékban, de szerencséjét kipróbálni nagyon ajánlatos mindenkinek
 • Legujabb népdal – dallama “A faluban nincsen szép lány csak kettő”
 • Hirdetmény – ezennel közhirré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminiszterium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak árusitás végett kiadattak

Rozsnyói Hiradó 1916. május 7.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Rozsnyó

A mai világban már mindennaposak a képmanipulációk. Analóg módszerekkel ugyan, de ezt az eljárást már cirka 80 éve is gyakorolták.
Ennek bizonyítéka Képeslap sorozatunk következő szereplője. Az 1939-ben feladott lap látszólag az esti főteret ábrázolja, de minden bizonnyal egy nappali felvétel átalakításával keletkezett. Az akkori technikával talán nem is lett volna kivitelezhető egy ilyen fényerősségű kompozíció.

Rozsnyó ARozsnyó B

Cím: Rozsnyó
Forrás: saját gyűjtemény
Kiadási adatok: Sajó-Vidék kiadása, Rozsnyó
Postázás dátuma: 1939. július 12.

Felhivás a magyar nőkhöz!

Hűséges olvasóink bizonyára számon tartják, hogy a Rozsnyói Híradó sorozatunk 2 számmal adós. Lemaradásunkat most gyorsan be is hozzuk. A soron következő számok: 1916. április 9., 2016 április 16. ill az aktuális 1916. április 23.

1916. április 9. – a tartalomból:

 • Felhivás a magyar nőkhöz! – ezekben a halálosan komoly esztendőkben, a nagy küzdelem idején, kegyeletsértés és alattomos veszedelem lappang a női ruházkodás tulzott fényüzésében
 • A leányiskola előadása – a f. tanév utólsó háborus előadása is lepergett az idő rokkáján
 • Kitüntetés a hősi halál után – Szabó János berzétekörösi földmivesnek is volt egy derék fia, ki magyar vitézséggel állta meg a helyét a harcmezőn, a losonci tábori tüzérség első ütegénél
 • Főigazgatói látogatás – Jurkovich Emil a besztercebányai tankerület főigazgatója f. hó 4-én városunkba érkezett s a helybeli főgimnáziumokban megkezdte látogatásait
 • A szénakészletek bejelentése – fel hivatik a lakosság, hogy saját házi és gazdasági szükségletét meghaladó mennyiségü szénáját és szalmáját a polgármesteri hivatalban jelentse be
 • Tilos a hadifoglyokat itatni – a hadifoglyoknak korcsmákban, pálinkamérésekben, kávéházakban, általában italmérő üzletekben bárminő szeszes italt kiszolgáltatni nem szabad
 • A készülő férfi divat ellen – a hölgyek a kik rossznéven vették, hogy a ruházkodási szabadságuk ellen a fényüzés kárhoztatása révén mozgalom indult meg, elégtétellel vehetik tudomásul, hogy a férfiak divat hóbortját szntén eléri a méltó kritika
 • Régimódi cseresnyefából készült szobaberendezés eladó özv. Ujházy Józsefnénál Rozsnyón

Rozsnyói Hiradó 1916. április 9.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. április 16. – a tartalomból:

 • Beharangozó – rekvirálják a harangokat; az egyház megválik a régi traditiók által megszentelt tárgyaitól és minden panasz nélkül, sőt bizonyos büszkeséggel, önérzettel, számos helyen pedig ünnepélyek között bucsuzik el azoktól
 • A csók – irta Kádár Béla (vége)
 • Uj időszámitás – csak nem régen kelt hire annak, hogy a németek egy órával megnyujtják a napot
 • Kórházi gondnok nyugalomba vonulása – a rozsnyói megyés püspök Fodor István egyházmegyei áldozópapot, a Kósa-Schopper kórház gondnokát egészségi okból saját kérelmére felmentette és nyugdijba helyezte
 • Halálozások – Mindek Viktor, rozsnyói egyházmegyei áldozópap életének 31-ik évében március 29-én Pelsőczön, a szülői háznál elhunyt
 • A főigazgató látogatása – f. hó 13-án véget ért s Jurkovich Emil főigazgató a látogatásai végeztével mindkét gimnáziumban összeült a tanári karokkal, hogy kedvező tapasztalatairól beszámoljon s esetleges módszertani kérdéseket megbeszéljen
 • Április II – kedden volt a 48-as törvények szentesitésének emléknapja
 • Adományok – a helybeli Jótékony Nőegylet javára a napokban a Sajóvölgyi Bank 25 koronát, a Gömöri Takarékpénztár pedig 20 koronát adományozott
 • Könyvet a harctérre! – minél tovább tart a háboru, annál sürübben hallható a harctéren levő katonák kérő szava, hogy küldjünk nekik olvasni valót a lövészárokba
 • Hősök emlékére – Czeiner Rezső az országház müszaki tisztviselője, öccse: a hősi halált halt Czeiner Lajos takarékpénztári tisztviselő, volt rozsnyói lakos emlékére 40 K-át küldött a Rozsnyóról hadbavonult elesettek emlékét megörökitő márványtábla céljára
 • A 18 évesek és más korosztályuak bemutató szemléje – a városi katonai ügyosztály tudatja, hogy a Rozsnyó r. t. város területén tartózkodó 1898 évi születésü népfölkelőknek népfelkelési bemutató szemléje 1916 évi április hó 19. napján fog megtartatni

Rozsnyói Hiradó 1916. április 16.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. április 23. – a tartalomból:

 • Nemzeti kölcsön – s miután az állam a nagy költségeinek fedezésére ismételten nemzeti kölcsönt, hadikölcsönt kénytelen igénybe venni, épp oly szivesen, épp oly készséggel kell adnunk mint amilyen szeretettel, amilyen odaadással honfoglaló őseink hozzátartozói segédkeztek ezen hon megalapitásában
 • Husvét – nem hozza a békét ez a tavaszi ünnepünk sem, de elveti szivünkben a hit magvát, hogy nagy lépéssel jöttünk közelebb a békéhez, vagyis ahhoz az időponthoz, midőn ellenfeleinknek gondolkozóba kell esniök a rájuk nézve sikertelen háboru befejezése felöl
 • Katonai kitüntetések – nagyérdemü alispánunk vitéz tüzérhadnagy fia: Lukács Béla a harctéren teljesitett kitünő szolgálataiért a signum laudis vitézségi kitüntetést kapta meg
 • Vöröskeresztes kitüntetés – a diósgyőri vasgyári vöröskeresztes kórházban önkéntes ápolónőként müködő Gaál Sárikát, a rozsnyói származásu Gaál Kálmán leányát a hadiékitményes ezüst vöröskeresztes diszéremmel tüntették ki
 • Himen az alispán családjában – Lukács Margitkát, népszerü alispánunk: kövecsesi Lukács Géza és neje kedves leányát a napokban eljegyezte Knapp Gusztáv, a cs. és kir. 5-ik gyalogezred kapitánya
 • Esküvő – Szepesy Árpád csendőrfőhadnagy, rozsnyói szakaszparancsnok f. hó 20-án esküdött örök hüséget a helybeli ev. templomban bájos arájának Kiss Sárikának, Kiss Károly helybeli földbirtokos és neje kedves leányának
 • Egy matróna halála – özv. Vass Károlyné, néhai Vass Károly tekintélyes rozsnyói kereskedő, az egykori “Lövölde” főlövészmesterének özvegye a mult napokban életének 90-ik évében Miskolczon elhunyt
 • Egyházmegyei közgyülés – a gömöri református egyházmegye Czinke István esperes és Lukács Géza egyházmegyei gondnok elnöklete alatt április hó 26-án Pelsőczön fogja rendes tavaszi közgyülését megtartani
 • Harangok átvétele – a vallás és közokt. miniszter közölte az összes felekezeti püspökökkel, hogy a harangok átvétele már a husvéti ünnepek után fog foganatositattni
 • A magyar nyelv térhóditása – Jolsváról azt az örvendetes hirt kaptuk, hogy az ottani ev. egyház közgyülése egyhangulag elhatározta, hogy az eddigi többségben volt tót nyelvü istentiszteletek számát havi egy tótnyelvü istentiszteletre redukálja, mig a többit magyar nyelven fogják megtartani
 • Rozsnyón, a világos utcában lakás kerttel bérbe kiadó

Rozsnyói Hiradó 1916. április 23.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


A berzétei útcza

Képeslap gyűjteményünk következő darabja egy 1904-ben faladott lap. Útbaigazítás jelleggel az Erzsikéhez vezető utat ábrázolja:
“Ezen az utczán kell a vonattól jönni el ne téveszd!”

A berzétei útcza. ág. h. ev. polg. leányiskola AA berzétei útcza. ág. h. ev. polg. leányiskola B

Cím: A berzétei útcza. ág. h. ev. polg. leányiskola
Forrás: saját gyűjtemény
Kiadási adatok: Falvi Jenő kiadása, Rozsnyó
Postázás dátuma: 1904. augusztus 30.

A szabadság napján

Hosszabb szünet után újra itt a 100 éves Rozsnyói Hiradót újraközlő sorozatunk. Mivel a gyűjteményünk egy kicsit hiányos, így csak két számmal tudunk szolgálni, 1916. március 19. ill. 1916. április 2., az esedékes négy helyett.

1916. március 19. – a tartalomból:

 • A szabadság napján – úgy vélem, a magyarság világosan megértette a jelen feladatait; Európa kellős közepén két hatalmas áramlat ütköző pontján a magas lelki és erkölcsi müveltségben s hazafias áldozatkészségben, katonai erényeiben utolérhetetlen fényességben ragyogó germán fajhoz csatlakozott a világraszóló mérkőzés idején; e csatlakozáshoz kötötte fennmaradását, létét, becsületét
 • Az “Erinnis” – elbeszélés, irta Tichy Kálmán (folytatás)
 • Március tizenötödike – Március 15-ke volt és ünnepeltünk szivből, de – fájó szivvel
 • Signum laudis egy gömöri főhadnagynak – mind a három fronton dicsőségesen kivette s jelenleg az olasz harctéren kiveszi részét nagy háborunk küzdelmeiből runyai Soldos Árpád
 • Követésreméltó példa – nem érdemes disznót vágni mert ráfizetnek; mint halljuk Kányi János mészáros mindamellet vesz és vág sertést
 • Katonai intézkedés az ifjúság erkölcsének védelméről – különösen szigorúan tiltják a dohányzást, a korcsmák és mozik látogatását
 • Megvonják a hadi segélyt a dologkerülő nőktől – azoktól az asszonyoktól, akik csak a segélyt huzzák és nem akarnak dolgozni, haladéktalanul vonják el a segélyt
 • A kártékony állatok (rovarok) és élősdi növények ellen való védekezés – a cserebogár irtására is nagy szükség van
 • Ghyczy Jozsefné szentmihálypusztai lakosnak Rozsnyón, a Berzétei-utcában fekvő háza a beltelekkel együtt eladó
 • Hornyák Dezső uri és női fodrász elvállal mindenféle női és férfi parókákra megrendelést

Rozsnyói Hiradó 1916. március 19.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. április 2. – a tartalomból:

 • A fényüzés ellen – és a drágaság érdekében nem először szállunk sikra
 • A csók – irta Kádár Béla
 • A rimaszombati képkiállitás – a kiállitott képek nagy része a Tichy testvérek müveiből február hónapban a fővárosban rendezett kollektiv kiállitás anyagából került ki és főleg grafikai dolgokban látunk mesés változatosságot
 • Házasság – Markó János dr. rozsnyói kir. közjegyző márc. 25-én vezette oltárhoz a dobsinai ev. templomban Nikl Editet, Nikl Gyula városi főjegyző és neje, szül. Szontagh Ella kedves leányát
 • Hadnagyi kinevezés – a háboru tartamára 1916 évi március hó 1-ével népfölkelő mérnökhadnaggyá neveztetett ki az 1. népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában Kandó Kálmán Pósch Gyula rozsnyói földbirtokos veje
 • Haláleset – március 26-án halt meg szomszédságunkban, a betléri régi vasgyári telepen özv. Kékkői Szomor Károlyné szül. Kóczián Anna urasszony, 48-as honvéd őrnagy özvegye
 • A fogyasztási szövetkezet megnyilik és pedig holnap, ápr. 3-án
 • Rozsnyói vásár – a kereskedelemügyi m. kir. miniszter megengedte, miszerint Rozsnyó r. t. városban a folyó évi junius hó 6-án eső országos vásárt ez évben kivételesen május hó 2-án tartsák meg
 • Gömöri vaskeresztes tisztek második sorozatu arcképei – Gömörvármegye fiaitól hosszas fáradozás és levelezés után megszerezte Markó Miklós hirlapiro, a II. Vilmos császár által kitüntetett törzs és főtisztek arcképeit, melyeket az “Ország Világ” ismert képes hetilap leközölt a március 26-án megjelent számában
 • Betétkamatláb leszállitás – a Rosznyói Takarékpénztár és Zálogház R. t. igazgatósága közhirré teszi, hogy ez év április elsejével a betétek kamatlábát 1/2%-al leszállitja s a legalacsonyabb kamatlábat vette 4%-ban, a legmagasabbat 4 és 1/2%-ban állapitja meg
 • Az alagut – Kellermannak, a világhirü németirónak hasonló cimü regénye után készült szenzációs filmdarabja kerül bemutatásra ma a helybeli Apolló moziban
 • A gyümölcsösfák tisztogatása ügyében városunk polgármestere felhivja a kert-tulajdonosokat, hogy a vértetü irtását 3 nap alatt foganasitsák
 • Ház kerttel közel a Rákóczi-térhez, szabad kézből eladó
 • A Rozsnyói Sajófürdő és Uszoda Társulat üzletvezetőt keres
 • Gaál István könyvkötészete – legujabb gépekkel és segédeszközökkel fölszerelt könyvkötészetemben elvállalok minden e szakba vágó munkát

Rozsnyói Hiradó 1916. április 2.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Magyar-német barátkozás

Menetrendszerűen érkezik városunk 100 éves hetilapját újraközlő sorozatunk következő, 1916. március 5. száma.

A tartalomból:

 • Magyar-német barátkozás – amit mi a németektől kivánunk és remélünk, az: nemzeti hivatásunk felismerése és e hivatásunk betöltésében az ő baráti támogatásuk
 • Az “Erinnis” – elbeszélés, irta Tichy Kálmán (folytatás)
 • Nőegyleti közgyülés – a helybeli Jótékony Nőegylet február hó 27-én tartotta meg élénk érdeklődés mellett idei rendes közgyülését
 • Vonathiány Gömörben – nagy vidékünk körében általános közóhaj nyilvánult meg aziránt, hogy a forgalomból nem rég kizárt 7641 és 7614 sz. személyszállitó vonatjaink a bánréve-dobsinai vonalunkon ujból befektetve legyenek
 • Halálozás – egy jólismert, tiszteletreméltó öregur halt meg városunkban febr. hó 26-án törökszentmiklósi Demeczki Gyula ügyvéd, volt közjegyző helyettes személyében
 • A rozsnyói fogyasztási szövetkezet boltja, – mint jó forrásból értesülünk, – már a közeljövőben megnyilik
 • Szövetkezeti közgyülés – a helybeli Kereskedők és Iparosok Takarék és Hitelszövetkezete febr. 27-én tartotta meg Kirschner Zsigmond elnöklete alatt ezévi rendes közgyülését
 • Greck Lajosról, a helybeli ev. főgimn. tanáráról, ki tudvalevőleg Prezemyslben esett orosz hadi fogságba, olyan adatokat sikerült megtudnunk, melyek a nyilvánosságot is érdeklik
 • Kiselejtezett lovak – a selejtezett lovak kiutalása iránti kérelmek a vármegyei főispánhoz intézendők és ott adandók be
 • Uj személy szállitó vonat Dobsina és Rozsnyó közt – a Dobsinától Rozsnyóig naponként közlekedő hajnali tehervonat február hó 23-tól kezdve II. és III. osztályu utasok szállitására is be van rendezve
 • Az Apollo moziban a mai napon a hadi aktualitásokon kivül egy nagyobbszabásu 4 felvonásos dráma: Folt, amely tisztit s egy humoros darab kerül bemutatóra
 • A Hangya jelentése – a Hangya 1915 évi áruforgalma a 46 milliót meghaladta
 • Képkiállitás Rimaszombatban – a kiállitás anyaga legnagyobbrészt a céh által febr. első napjaiban Budapesten rendezett Tichy-testvérek kiállitásának képei közül kerül ki
 • Kétszobás lakás külön udvarral, konyha kerttel, mellékhelységekkel májustól kezdve haszonbérbe kiadó

Rozsnyói Hiradó 1916. március 5.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Rekvirálás

Szombat lévén a megszokott módon érkezik az újraközölt 100 éves Rozsnyói Hiradó következő, 1916. február 27. száma.

A tartalomból:

 • Rekvirálás – minden adományunk és minden magunktól megvont felesleg lesz záloga azon erkölcsi nyugodt érzésünknek, mellyel tudjuk, hogy mi is megtettük kötelességünket
 • Az “Erinnis” – elbeszélés, irta Tichy Kálmán (folytatás)
 • Kitüntetett gömöri vasutas – a rozsnyói származásu Hajcsi Barnabás a MÁV. központi üzletvezetőségének mérnöke a koronás arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján kapta
 • Elismerés egy katona földink számára – a nálunk ismeretes és kedvelt Roth Henrik főhadnagy, Roth Mór polgártársunk fia, szép elismerésben részesült
 • A Kath. Legényegylet közgyülése – mult vasárnap délután 5 órakor tartotta meg a helybeli Kath. Legényegylet az évi rendes közgyülését
 • Háborus jótékonyság – a “Petőfi Önképzőkör” pályázatain nyertesek jutalmaikat, 5-5 koronát, a heroikus csaták borzalmas tüzében elpusztult hősök özvegyeinek és árváinak, illetőleg a magyar “Vöröskereszt”-nek adományozták
 • A pelsőci jószágitató-ciszterna – a Magyar Mérnök és Épitész-Egylet hidépitési szakosztályi ülésén Rozsnyay Károly kir. müszaki tanácsos vetitett képekkel illusztrált előadást tartott a pelsőci jószágitató ciszternáról
 • A katonaság számára gyüjtött szedercserjelevél szállitása – a gyüjtött szedercserje levél száritva a Hadsegélyző Hivatalának küldendő
 • Amerikai magyarok feldult tüzhelyeinkért – az amerikai magyar Népszava kiadója, Berkó D. Géza nagyobbszabásu gyüjtést inditott a háboruban feldult tüzhelyek ujrafölepitésére
 • Bucsuszó és köszönet – mélyen tisztelt vendégeimtől, jóismerőseimtől és barátaimtól ezuton bucsuzon, Kelemen Lajos
 • Ház kerttel közel a Rákóczi térhez, a Csucsomi nagy-utcában, eladó
 • Hornyák Dezső uri és női fodrász – el vállal mindenféle női és férfi parókákra megrendelést, ugyszintén mükedvelőelőadásokra kiszinezést, paróka és szakál felszerelést

Rozsnyói Hiradó 1916. február 27.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Városfejlesztési ideák

Napra pontosan, ahogy 100 évvel ezelőtt, érkezik városunk hetilapja, a Rozsnyói Hiradó következő, 1916. február 20. száma.

A tartalomból:

 • Városfejlesztési ideák – inditsunk mozgalmat a katonai tüdőbeteg szanatórium és rokkantak iskolájának elnyerése ügyében
 • Az “Erinnis” – elbeszélés, irta Tichy Kálmán (folytatás)
 • Személyi hirek – Andrássy Géza gróf v. b. t. t. kerületünk országgyülési képviselője f. hó 17-én néhány napi tartózkodásra Betlérbe érkezett
 • Andrássy Manó gróf előléptetése – a fiatal gróf most a napokban hadnagy lett az 5-ik számu kassai honvédhuszárezred kötelékében
 • A gömöri vaskeresztesek együttes arcképei – Markó Mikós hirlapiró az Ország Világ katonai munkatársa kieszközölte a lap szerkesztőségénél – Andrássy Géza gróf képviselőnk óhajára – hogy a gömöri születésü tisztek arcképét, kik a vaskereszttel lettek kitüntetve, együttesen dijtalanul leközöljék
 • Egy földink vaskeresztes kitüntetése – a horkai származásu mellétei Barna Béla a 11-ik honvédgyalogezred alezredese megkapta a német császártól a vaskeresztet
 • Markó Gerő az Elba szigetén – még a háboru elején, a szerbia harctéren kézigránáttól sulyosan megsebesülve fogságba jutott Markó Gerő rozsnyói születésü sorhajóhadnagy, egy dunai monitor parancsnoka
 • Házasság – Hübner Károly tartalékos huszárhadnagy e napokban eljegyezte Dusoczky Károly igazságügyminiszteri tanácsos és neje, született Markó Gizella bájos leányát Ducit, néhai Markó Albert nagykereskedő unokáját
 • Egy katona földink veszedelme – Lakatos Béla földink, ki január végén lett alezredessé előléptetve, nagy veszedelemben forgott közvetlen előleptetése előtt
 • A Sajóvölgyi Bank közgyülése f. hó 16-án a részvényesek élénk érdeklődése mellett ment végbe
 • A százmilliós Pállfy-hagyaték zár alatt – a néhai Pálffy János gróf százmilliós hagyatéka körül nyolc esztendeje tart már a pörösködés Pállfy János gróf nővérének, Andrássy Manóné született Pállfy Gabriella grófnőnek gyermekei és az örökhagyóval rokonságban nem állott távoli ágból származó Pállfy grófok között
 • Egyleti közgyülés – a helybeli Kath. Legényegylet ma délután 5 órakor tartja XIII-ik évi rendes közgyülését
 • Nőegyleti közgyülés – a rozsnyói jótékony nőegylet február hó 27-én délután 3 órakor tartja évi közgyülését
 • A hadifogoly munkásokkal való bánásmód – a belügyminiszter rendeletet adott ki, melyben kötelességévé teszi a hatóságoknak, hogy a hadijog oltalma alatt álló hadifoglyokat mindenféle kigunyolástól és becsületsértő kifejezésektől, amelyekben a nép, főleg kiskoruak alsobbrendü elemei részéről részesülnének – óvják meg

Rozsnyói Hiradó 1916. február 20.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


A jövő vasutja

Visszatérve a régi kerékvágásba érkezik a régi Rozsnyó életébe bepillantást nyújtó 100 éves Rozsnyói Hiradó következő, 1916. február 13. száma.

A tartalomból:

 • A jövő vasutja II. – lehetetlen nem hinnünk, hogy amikor a béke nagy alkotásaira sor kerül, hogy akkor ne szerepeljen a legsürgősebben megoldandó feladatok közt a gömör-szepesi vasut, a nagy jövőnek nagy vasutja
 • Az “Erinnis” – elbeszélés, irta Tichy Kálmán (folytatás)
 • Háborus kabaré – a rozsnyói ág. h. ev. főgimnázium Petőfi Önképzőköre a városháza nagytermében háborus kabaré előadást rendezett, melynek szép anyagi eredménye a háborus jótékonysági intézményeket fogja hathatósan támogatni
 • A Tichy-testvérek kiállitása – az elmult héten nyilott meg Budapesten a Szent György Céh, magyar amatőrök és gyüjtők egyesületének Üllői-uti helyiségeiben a rozsnyói Tichy-testvérek kollektiv kiállitása
 • Egy negyvennyolcas honvéd halála – rövid szenvedés után elhunyt Csetneken 87 éves korában Kirinyi Aurél
 • Kovács Ede halála – a szabadságharc lezajlása után, mint kiválóan intelligens ifju a runyai ref. egyház tanitója lett, hol 40 évig munkálkodott kitünő sikerrel
 • Feldult tüzhelyeinkért! – Khuen-Héderváry Károly gróf hazafias felhivásásra Tolnavármegye is gyüjtést inditott a háboruban feldult tüzhelyek ujrafelépitésére
 • Nyugtázás és köszönet – a Petőfi Önképzőkör anyagilag is fényesen sikerült kabaréjának számadásai még nincsenek teljesen lezárva, az azonban már most is megállapitható, hogy az összjövedelem az 1100, a tiszta jövedelem pedig a 800 koronát meghaladja
 • Ingyen kötőfonal iskolák részére – a hadvezetőség a magyar nők munkájának elősegitésére az idén bizonyos mennyiségű kincstári (ingyenes) kötőfonalat bocsát rendelkezésre
 • Tanuló vagy tanulóleány felvétetik Gömöri Z. könyvnyomdájában

Rozsnyói Hiradó 1916. február 13.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)