A lelkesedés tényei

A 100 éves Rozsnyói Hiradó mai, 1914. augusztus 16. száma a háborús eseményekre való tekintettel csak 2 oldal terjedelmű. Mindazonáltal felettébb érdekes olvasmány.

A tartalomból:

 • A lelkesedés tényei – az itthon maradtak szivesen kiveszik a részüket a munkából, hogy méltók legyenek katonáinkhoz, akik dicsőséggel képviselik szineinket a harcmezőn
 • Püspöki szózat – „Magyarország nem volt de lesz”
 • Háborus benyomások – ime begördül lassan egy végtelennek látszó hosszu vonat, hozza a berukkolt embereket – van köztük sok nemzetiségi harcos is: szerb, román, tót, cseh, de ezek is valamennyien elszánt háboru pártiak
 • A hadsereg gavallér őrnagya – városunk népszerű képviselője, Andrássy Dénes gróf a királyért és hazáért fegyvert ragadott és bevonult a szerbiai harctérre
 • A premontreiek gyásza – elhunyt Erben Benedek József, jászóvári premontrei kanonok, volt főgimnáziumi tanár, érdemesült felsőmeczenzéfi plébános
 • A só árának ellenőrzése – a cél a só árának a háborus állapot okából való mesterséges felcsigázásának megakadályozása
 • A rozsnyói Vörös Kereszt működése – célja a háboruban megsebesült katonáink ápolására ápolónőket képezni
 • A kolozsvári egyetem hallgatóihoz – az egyetem fegyveres szolgálatot nem teljesitő hallgatói sziveskedjenek tartózkodási helyüket a rectori hivatalnak bejelenteni
 • Az uj kétkoronás papirpénz – tiz-tizenkét nap mulva forgalomban lesz

Rozsnyói Hiradó 1914. augusztus 16.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


A nemzet becsületügye

A világháború kitörésének hírével érkezik az újraközölt 100 éves Rozsnyói Hiradó következő, 1914. augusztus 2. száma.

A tartalomból:

 • A nemzet becsületügye – „Bizom népeimben, akik minden viharban hiven és egyesülten sereglettek mindig trónom köré s hazájuk becsületéért, nagyságáért és hatalmáért a legsulyosabb áldozatokra is mindig készen állottak.”
 • Háborus események – Belgrád alatt dörögnek az ágyuk és gépfegyverek – nem mi akartuk a háborut, de elszántuk rá magunkat, mert a szerbek már az angyali türelemmel is visszaéltek
 • Rozsnyó és a mozgósitás – százakra menő tömeg zeneszóval járta be az utcákat s lelkesen tüntetett a háboru mellett
 • Andrássy Géza gróf automobilján Budapestre vonult be, hogy a háboru céljaira az automobil-csapat szervezését átvegye
 • Kántortanitó vagy kántortanitónő – Kmety Kornélia az első magyar evangélikus női kántor és az első nő, aki az evang. egyházban vallási teendők gyakorolásához jogot nyert
 • Gyermekek nyaralása – egy nagyobb gyermekcsapat ismét megérkezett Budapestről Oláhpatakra nyaralni
 • Városi tisztujitás – összes tisztviselőink ujból és egyhangulag megválasztattak
 • Muzeumunkról – átutazó turisták, nyaralók és multjukat kutató családok tagjai egyre- másra látogatják
 • Budapestre szóló levelek cimzése – a leveleken feltüntetendő a kerület, a házszám, emelet és ajtószám is
 • Lelkészbeiktatás és harang szentelés – a detroiti magyar evang. egyháznak szép és lélekemelő ünnepe volt junius 2-án
 • Az idei termés – jóval mögötte marad az elmult évinek
 • Az Apolló mozgószinház a háboru miatt zárva van!

Rozsnyói Hiradó 1914. augusztus 2.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Pusztitó vihar

Rendkívül sok érdekes hírrel érkezik a 100 évvel ezelőtti Rozsnyói Hiradó következő, 1914. július 26. száma.

A tartalomból:

 • A kereskedelem védelme – a szoros szervezettségnek hiányán mulik, hogy a magyar kereskedelem nem tud eredményesen védekezni és nem képes kiküzdeni azt a befolyást amely ugy a gazdasági, mint a közélet terén jelentősége szerint megilleti
 • Képvislőválasztók összeirása – az új választók személyi körülményeiket igazoló okiratok közt a keresztlevelet, iskolai végzettségüket, vagy irni-olvasni tudásukat igazoló irataikat, adókimutatásukat kötelesek felmutatni
 • A szarvasi matura után – az ország szivében fekvő Szarvas városa azelőtt 19 évvel egy nagy alföldi falu volt – ma rendezett széles és kövezett utcáival, kényelmes járdáival, pazar fényü villamos világitásával és gondos fásitásával a szebb alföldi városok közé tartozik
 • Személyi hir – Sipeki Balás Lajos rozsnyói megyés püspök, ki a napokban érkezett haza Budapestről, néhány heti üdülés céljából a Tátrába utazott
 • Tisztujitás a városnál – a közgyülés határidejéül az alispán ur folyó évi július 28-ik napjának délelőtti 10 óráját tüzte ki
 • Liptay János nyilatkozata – „… a fiam erre a papot felképelte kétszer, amidőn a pap tőle a kardot minden áron elvenni akarta, erre a fiam kardot rántott, de az én közbeléptem folytán, megfogtam a fiam kezét és a paphoz kiáltottam, meneküljön ahogy tud„
 • Pusztitó vihar – alig tartott néhány percig s még is nagy rombolást vitt véghez – levitte az evangélikus templom keresztjét, a ref. templomról, a magánházakról a cserepek ezreit
 • A Prot. Iparosegylet kirándulása – minden tekintetben sikerült, kedélyes és a résztvevőkre felejthetetlen kirándulást szervezett a Prot. Iparosok Egylete a mult vasárnap Murányvárába
 • Kabaré est és Annabál volt tegnap este a rozsnyói vasasgyógyfürdőben
 • „Kinok dalosa” cimen a f. évi szeptember hónapban Jellinek Dezsőnek egy verskötete hagyja el a sajtót
 • Távbeszélőösszeköttetés Rimaszombat-Budapest között – a miniszter a kivánt közvetlen távbeszélő összeköttetést nem látja indokoltnak
 • Rendőrkutya Dobsinán – a rendőrkutyával való bánásmód elsajátitása végett egy rendőrt küldenek föl Budapestre
 • A késmárki állami felső kereskedelmi iskola értesitője – a német nyelv tanitására igen nagy gondot forditanak – miután a város lakosságának egyrésze német anyanyelvü, a tanulóknak elég alkalma nyilik e világnyelv elsajátitására
 • Magyar vasbánya Bulgáriában – Burgas és Athanasgeul határában
 • A csetneki csucsives templom restaurálása – a restaurálásnak épitészeti részét Tóth Béla rimaszombati müépitész végzi, mig a freskókat Gróh István iparmüvészeti iskolai tanár fogja festeni

Rozsnyói Hiradó 1914. július 26.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)Szomoru aratás

Ahogy minden szombaton, érkezik az újraközölt 100 éves Rozsnyói Hiradó következő, 1914. július 19. száma.

A tartalomból:

 • Szomoru aratás – egy jó aratás után uj élet fakad a mi földmivelő országunkban: ipar kereskedelem föllendül, az állam pénzügyei alaposan megjavulnak, a néptömegek legalább relativ jóléthez jutnak
 • A rozsnyói ev. főgimnázium 50 év előtt – a tápintézet szükös viszonyai miatt csak ebédet nyujhatott a tanulóknak még pedig évi 15 o. é. frt.-ért
 • Helyettesités – Terray Gyula főesperest Bartholomaeidesz László alesperes helyettesiti
 • A Szepesi Lapok 30 éves jubileuma – Telléry Gyula felelős szerkesztő érdeme, hogy a Sz. L. a Felvidék egyik vezető orgánuma lett
 • Templomszentelés – a gacsalki ág. hitv. egyház templomát ma délelőtt fogja Terray Gyula főesperes felszentelni
 • Orvtámadás – Liptai János és fia karddal támadta meg Chalupka János jolsvai lelkészt
 • Szállásadók figyelmébe – akik főgimnáziumi tanulókat szállásra, vagy ellátásra fogadni óhajtanak, ebbeli szándékukat augusztus hó 15-ig jelentsék be
 • Betegségek bejelentése – a bejelentésre kötelezett fertőző betegségeket a szomszédos törvényhatóságok kölcsönösen közöljék egymással
 • Adómentes benzin ára – a f. hó végéig, illetőleg további intézkedésig, métermázsáként 24 koronában állapittatott meg
 • A gazdasági géptulajdonos felelőssége – a gazdasági üzemben a gépek mellett alkalmazott egyéneket ért balesetek miatt a géptulajdonost az üzem veszedelmességén alapuló objektiv felelősség nem terheli
 • Helyes újitás – a debreceni MÁV „iskolás gyermekek” feliratú vasuti kocsikat fog alkalmazni
 • Annabál Rozsnyófürdőn – e hó 25-én cabarett és zeneestéllyel összekötött Annabál kerül megrendezésre
 • Tüzérségi lőgyakorlatok – a kassai 3-ik honvédágyús ezred f. hó 16-án érkezett a rimaszécsi lőtérre, hogy ott lőgyakorlatokat végezzen
 • Női hallgatók a kolozsvári egyetemen – a folyamodványaikat e hó 31-éig kell az egyetem illetékes dékáni hivatalaiban benyujtaniuk
 • Gyógynövényzeti tanfolyam lelkészek és tanitók részére – a tanfolyam a kolozsvári gazdasági akadémián július 29-től augusztus 5-ig lesz

Rozsnyói Hiradó 1914. július 19.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Az Aggteleki cseppkőbarlang sorsa

Szombat lévén a megszokott módon érkezik az újraközölt 100 éves Rozsnyói Hiradó következő, 1914. július 12. száma.

A tartalomból:

 • Az Aggteleki cseppkőbarlang sorsa – elhanyagolt, vagy inkább az anyagi eszközök hiján kellőleg nem gondozott állapota miatt, továbbá a rossz közlekedési viszonyok következtében látogatóinak amugy sem nagy száma évről-évre csökken
 • A rozsnyói ev. főgimnázium 50 év előtt – tandij az algimnáziumban 8 pengő forint, szegényebb növendékek részéről 4 pengő forint, a felgimnáziumban 10 és 6 pengő forint
 • Széchenyi Aladár gróf Monokon – folyó hó 4-én ünnepelték meg Monokon az ottani kegyuri templom felépitésének 100 éves évfordulóját
 • Véner Pál dr. halála – Véner kanonokot mint kedves embert, mint előkelő állásu papot mindenki ismerte s mint úgynevezett „jóizű bácsi”-t mindenki szerette
 • Körorvos választás – két pályázó közül Róth Kálmán ratkói körorvos választatott meg balogi körorvossá
 • Meghalt a gyermekek poétája, Pósa Lajos – csak a közelmúltban ünnepelte az ország közönsége 40 éves irói jubileumát – szombaton délelőtt temették el a kerepesi-úti temetőben, a főváros által adott diszsirhelyen
 • Turista kirándulás – a Kárpátegyesület gömöri osztályának rimaszombati tagjai a fogaskerekü vasut vadregényes környéket járták be és egy barlangot kutattak ki a Csertova nevű völgy közelében
 • Rozsnyó fürdőn nyaraló vendégek névsora – itt nyaral Tichy Mihály is, nejével és sógornőjével
 • Ingyenes balatoni kalauz – 10 filléres bélyegdij mellett a csinos füzetet bárki megkaphatja a szövetség titkári hivatalánál Balatonfüreden
 • Rozsnyóvárosi Muzeum állománya – újabb értékes tárgyakkal gyarapodott városunk múzeuma

Rozsnyói Hiradó 1914. július 12.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


A trón halottai

Világtörténelmi jelentőségű hírrel érkezik a 100 éves Rozsnyói Hiradó következő, 1914. július 5. száma. A szarajevói történések rozsnyói szemmel.

A tartalomból:

 • A trón halottai – a gyilkos merénylet miatti felháborodás és elszántság mintegy hatalmas lendületet adott annak a magyar népléleknek, mely ezer év óta biztos bázisa volt az őt megértő uralkodónak
 • Gyászistentiszteletek a trónörököspárért – a székesegyházban szerdán volt, az ág. hitv. ev. és ref. templomokban valamint az izr. templomban ma lesz a gyászistentisztet
 • Gróf Andrássy Dénesné emléke – Bécsben a Hohe Warten levő városi árvaházban vasárnap délelőtt leplezték le gróf Andrássy Dénesné emlékszobrát
 • Rendőrtisztviselők országos kongresszusa volt Szatmárnémetiben, ahol megjelent Riedt István városunk kapitánya
 • Ünnepség az ev. főgimnáziumban – az intézet tanári kara és ifjusága lerótta háláját és tiszteletét szeretett felügyelőjével: Hajcsi Sándor dr.-ral szemben
 • Jubilált iskola igazgató – a tanügy terén most töltötte 25-ik éves működését Halasi Jenő, a dobsinai áll. polgári leányiskola érdemes igazgatója
 • Az Apolló mozgószínház megnyitó előadásai a nagy várakozást is felülmúlták
 • Rozsnyófürdő az utolsó években jelentékenyen fejlődött, az egész fürdőtelep annyira szép és nívós, hogy az ideérkező vendégek teljes mértékben megvannak elégedve
 • A közönség köréből – …a „Sajó-vidék” c. lappal nem polemizálok, mert eddigi tapasztalataim után nem tudom meggyőzni magamat, hogy nevezett lap a protestáns intézmények barátja vagy legalább objectiv nézője volna
 • A Markó-féle bőrgyárban egy 3 szobás lakás kiadó

Rozsnyói Hiradó 1914. július 5.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


A régi kórház

Újabb időutazásra invitáljuk a tisztelt olvasót. Az Akkor és most sorozatunk mai szereplője: a régi kórház.

A régi kórház

(kattintson a képre és megjelenik az összehasonlítás)

Az első kép 1934-ban készült, a második pedig pontosan 80 évvel később, 2014-ben. Ezalatt az idő alatt a kórház némileg külsőleg, de főleg funkcionalitását tekintve teljesen átalakult. Jelenleg egy főiskolai intézmény üzemel benne, az eredeti feladatát pedig egy “új”, monumentális épület vette át, mely mára már alig kihasználva, értelmét vesztve pusztul.

A régi kórház városunk egyik legnagyobb, történeti korú épülete. A késő klasszicista kórházat 1887-ben építették Schopper György püspök és dr. Kósa Károly orvos támogatásával. A hatalmas épület két szárnyát egy neogótikus kápolna köti össze.

Az egy képbe komponált összehasonlításunk ma sem hiányozhat – a múlt embere aligha sejthette, hogy egyszer majd egy főiskolai intézmény előtt fog várakozni.

A régi kórház

(kattintson a képre és nagyobb méretben jelenik meg)

A sorozat többi tagja az Akkor és most kategória alatt érhető el.


Apolló szinház

Szombat lévén érkezik az újraközölt 100 éves Rozsnyói Hiradó következő, 1914. június 28. száma. Felettébb érdekes olvasmány.

A tartalomból:

 • Apolló szinház – ma nyílik meg az Apolló névre keresztelt első rozsnyói mozgószinház
 • Goethe „Faust“-jának arany mondásai – „Törvény nagy ur, – szükség nagyobb, úgy mondják.“
 • Ovodai vizsga és majális – a városi óvodai gyermekek vizsgája folyó hó 29-én lesz
 • A premontreiek nagy káptalana Prágában – a magyarországi rendtartományt a jászó-premontrei rend részéről dr. Takács Menyhért prépost-prelátus képviselte
 • Rosnaviensia – A Rozsnyóvárosi Muzeum mindjárt megalakulása percétől megkezdte könyvtári része számára a Rozsnyón megjelent nyomdai termékek egybegyüjtését
 • Nők a jogi pályán – a Feministák Egyesületének hivatalos lapja „A Nő” autentikus értesülések alapján hosszabb cikkben közli a nők jogi stádiumának tényállását
 • A Rozsnyóvárosi Muzeum állománya – uj adományokkal gyarapodott
 • Nincs többé holt idény – nincs intelligens ember, aki az újságolvasást most mellőzhetné
 • A baromfikolera újabb gyógyszere – Amerikában tanulmányokat végeztek egy szulfokarból nevü gyógyszerrel, az eredmény maga páratlan, szinte meglepő volt
 • Borgazdasági tanfolyam lelkészek és néptanítók részére
 • Versenytárgyalási hirdetmény – Pelsőcz nagyközség előljárósága villanyközvilágitás szolgáltatására versenytárgyalást hirdet
 • Jó házból való fiu – tanulóul felvétetik Gaál István könyvkötészetében

Rozsnyói Hiradó 1914. június 28.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Elfogták a rozsnyói betörőt

Ezzel a kissé szenzációhajhász beharangozóval érkezik a 100 éves Rozsnyói Hiradó következő, 1914. június 21. száma.

A tartalomból:

 • Kereskedelmi kongresszus – a magyar kereskedelemnek mind a mai napig éppen úgy nincs meg a parlamenti képviselete, éppen úgy nincsen a törvényhozásra semmi befolyása, mint azelőtt
 • Goethe „Faust“-jának arany mondásai – „Hinnéd, hogy löksz s lökődöl csak előre.“
 • Esperesi beiktatás – nagy és fényes közönség gyült ez alkalommal össze a vármegye szivében
 • Szontagh Andor meghalt – Iglói Szontagh Andor földbirtokos, a gömöri ág. hitv. ev. egyházmegye volt felügyelője s volt országgyülési képviselő folyó hó 20-án elhunyt
 • Igazgató-változás – Veres Samu igazgatót Loysch Ödön tanár váltja
 • Új gépészmérnök – gratulálunk Szilvássy Dezső gépészmérnöki okleveléhez
 • Vivóverseny – folyó hó 13-án volt az ág. hitv. ev. főgimnáziumban az évzáró vivó-vizsgálat
 • Dijkuglizás – a pelsőci Ipartestület folyó hó 21-én saját tekepályáján dijkáglizást rendez
 • Elfogták a rozsnyói betörőt – hétfőn reggel a „Konyárti” erdőségben elfogták Spernoga János 25 éves csavargót
 • Kedvezmény a vidéki diákoknak – 20 fillér belépti dij mellett látogathatják a budapesti állatkertet

Rozsnyói Hiradó 1914. június 21.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)