A béke

Egy hosszabb nyári szünet után ismét itt a 100 éves Rozsnyói Híradót újraközlő sorozatunk. Lemaradását ma 3 számmal csökkentjük: 1916. július 9., 1916. július 16. ill. 1916. július 23.

1916. július 9. – a tartalomból:

 • A béke – mig le nem romlik a nemzeteket egymástól szétválasztó válaszfal, mig a jogrend a maga természetes fejlődési utján nem fog odáig fejlődni, hogy egymás létérdekeit a nemzetek kölcsönösen szem előtt tartják, addig a békéről ne is beszéljünk
 • Vadászat – karrikatura a közös konyháról
 • Kitüntetés – Ferencz Salvator főherceg a katonai egészségügy körül szerzett kiváló érdemek elismeréséül Dzurányi Dezső ág. h. ev. lelkésznek a vöröskereszt hadiékitményes II. o diszjelvényt adományozta
 • Hadiárvák Oláhpatakon – gróf Andrássy Géza és neje nemesszivüségét minden szavaknál ékesebben hirdeti az a tény, hogy az oláhpataki grófi kastélyban 26 hadiárva nyert elhelyezést
 • Választás – a gömöri ref. egyházmegye világi jegyzői tisztségére beküldött szavazatokat junius 28-án bontotta fel a bizottság Rimaszombatban
 • Hir az orosz fogságból – a nemrég megindult orosz offenziva alkalmával Pósch Rezső, a vörössipkások hős századosa fogságba került
 • Cabaret-estély Jolsván – Péter-Pál napján a jolsvai müpártolók Erőss Jolán urhölgynek talentumos szervezése folytán, a vöröskereszt egylet javára fényesen sikerült kabarét rendeztek
 • Tanfolyam megnyitás – a kassai m. kir. állami felsőipariskola igazgatósága 1916. julius 10-én kezdődő és 3 hétig tartó lokomobil és cséplőgép kezelői tanfolyamot rendez
 • Rossz tréfa – Csetneken a napokban beteg lett az ottani ev. lelkésznek, Bartholomaeidesz Lászlónak üszője
 • Szőlőink veszedelme – Almás és Körtvélyes hires szőlőtermő vidékét veszedelem fenyegeti
 • Külföldre való utazás alkamával mindennemü irat, vagy nyomtatvány csak akkor vihető, ha azt az illető katonai hatóság hivatalosan lezárta
 • Orosz foglyok szökése – Dobsina város erdei munkálatainál alkalmazott orosz foglyok közül a mult hó 29-én három megszökött
 • Ebzárlat meghosszabitása – városi m. kir. állatorvos előterjesztése folytán Rozsnyó város területére elrendelt 40 napi ebzárlat a m. kir. földmivelésügyi miniszter rendelete alapján három havi időtartamra meghosszabbittatott
 • A rum – az élet olyan, hogy nemcsak a meglett embereknek, hanem még az apróbb deáknépnek is juttat az élet keserveiből

Rozsnyói Hiradó 1916. július 9.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. július 16. – a tartalomból:

 • Elismerés – vármegyénk főispánja a mult napokban egy elismerő és köszönő iratot kapott a belügyminisztertől
 • A béke – a béke olyan kincse az embereknek, hogy azért, ha kell, háborut is kell viselni
 • Városi közgyülés – Rozsnyó r. t. város képviselőtestülete f. hó 12-én és folytatólagosan 13-án d. u. közgyülést tartott
 • A két halott – Gál Jenő és Valkó Pista
 • Hősi halál – Czékus András, az 1 sz. tiroli vadászezred többszörösen kitüntetett hadnagya, Czékus György főerdőmérnök és Markó Anna fia, nemrég a doberdói harctéren hősi halált halt
 • Egyházi hir – Sipeki Balás Lajos rozsnyói megyés püspök a napokban adta ki püspöki körleveleinek X. számát
 • Adomány – a polgári kaszinó tagjai a napokban 2 koronát küldtek be a szerkesztőségünkbe
 • Helyreigazitás – Barthalomaeidesz László közli velünk, a Rozsnyói Hiradó előző számában “Rossz tréfa” cimü közlemény helyesbitésre szorul
 • Hirdetmény – felkérem a város lakosságát, hogy mindeki, kinek gyapju-, gyapot-, vászon-, len-, pokróc-, nemez-, gummi-, kaucsuk-, stb. hulladéka van, ajánlja fel ajándékképpen a hadseregnek és hozza szombati napon a délelőtti órákban a városházán lévő erdészeti hivatalba

Rozsnyói Hiradó 1916. július 16.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. július 23. – a tartalomból:

 • Gondolatok – keveset teszünk, sőt mondhatnók – és jogosan is, – hogy csak azért vagyunk agrár állam, mert a föld hál Istennek a mi rossz gazdálkodásunk mellett is elég jól fizet
 • Katonai hir – a besztercebányai m. kir. honv. kieg. parancsnoksága Dr. Auerbach Lajost, városunk agilis orvosát katonai szolgálattételre behivta s a Miskolcon elhelyeztett katonai barakkórházakhoz osztotta be orvosi szolgálattételre
 • A gömöri termés legyen Gömöré – ez az elv vezette a vármegye közönségét mikor legutóbbi ülésén azzal a felhivással fordult gazdáinkhoz, hogy termésüket mindaddig ne bocsássák áruba, mig a főispán és alispán a vármegye szükségletéről gondoskodni nem fog
 • Egyházi közgyülés – a rozsnyói ág. h. ev. egyházközség elhalasztott közgyülését ma délelőtt 11 órakor tartja meg a főgimnázium tanácstermében
 • Bucsu beszéd – Máczay Lajos, a gömöri ág. h. ev. egyházmegye segédlelkésze, lapunk belsőmunkatársa s az utóbbi időkben felelős szerkesztője, a jövő hó elején Nyiregyházára távozik
 • Fogságba esett gömöriek – az orosszal vivott harcok folyamán sebesületlenül fogságba kerültek: Máriássy László főhadnagy, Hegyessy Isván zászlós és Pogány István hadapród
 • A vármegyei közigazgatási bizottság 10-én tartotta meg rendes havi közgyülését
 • Egyházi hir – a sebespataki ág. h. ev. egyházközség lelkészi állására, mely Turcsányi Gusztáv nyugalomba vonulása által e hó elején megüresedett, két segédlelkész pályázott, u. m. Terényi György és Szolkovy János
 • A polgári kaszinó és háboru – a háboru okozta rendkivüli állapot nemcsak egyeseket, hanem az erkölcsi testületeket is érzékenyen érinti
 • Palócz Kálmán Rozsnyón – Rozsnyó város kedvelt cigányprimása a mi kis Palóczunk, aki jelenleg mint honvéd őrmester teljesit katonai szolgálatot, a közeli napokban megy ki a harctérre
 • Évkönyv – a napokban jelent meg 40 oldal terjedelmü csinos füzetben a gömör és kishontvármegyei magyar közmüvelődési egyesület évkönyve
 • Meghivo – a Rozsnyói Polgári Társalgási Egylet 1916. évi julius hó 30-án délután 4 órakor rendkivüli közgyülést tart
 • A csetneki ev. templom restaurálása – Groó István iparmüvészeti tanár vezetése alatt a háboru folytán kissé lassubb tempóban folyik, ugy hogy a munkálatok végleg csak 1918-ban nyernek befejezést

Rozsnyói Hiradó 1916. július 23.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.