Aratás előtt

Egy hosszabb nyári szünet után ismét itt a 100 éves Rozsnyói Híradót újraközlő sorozatunk. Lemaradását ma 2 számmal csökkentjük: 1916. június 25. ill. 1916. július 2.

1916. június 25. – a tartalomból:

 • Aratás előtt – az eddigi háboru megmutatta, mit jelent számunkra nemzeti, vagyonosodási szempontból s mit jelent velünk együtt szövetségeseinknek is a háboru győzelmes folytatása szempontjából a termő föld erejének kihasználása
 • Sárospataki emlék – irta Markó Miklós
 • Gondnokválasztás – a rozsnyói ev. egyház, mint a helybeli ev. polgári leányiskola fentartó testülete, az intézet gondnokává s egyben pénztárosává egyhangulag Götz István dr. főgimn. tanárt választotta meg
 • Nyugalomba vonult lelkész – a sebespataki ev. egyház sok éven át volt hü lelkipásztora: Turcsányi Gusztáv agg korára való tekintettel jul. 1-én nyugalomba vonul s mint értesülünk, városunkban készül letelepdni
 • Uj formában – több oldalról kérdést intéztek hozzánk, mi az oka, hogy lapunk két utóbbi száma más formában, azaz nagyobbrészt más ólombetük nyomása alatt jelent meg, mint annakelőtte
 • Az aggteleki cseppkőbarlang átvétele ügyében, melyről már megemlékeztünk, egy jelentékeny lépés történt mult vasárnap
 • Kenyérsütés – kevés a kenyér-sütő s ugy látszik ezek sem használják ki eléggé az időt
 • Óvodai vizsga – a városi óvoda f. hó 29-én, Péter és Pál napján délután fél három órakor tartja meg az óvoda lombos kertjében évzáró vizsgáját
 • Megbüntetett árdrágitók – özv. Boda Pálné szül. Varga Zsuzsánna putnoki lakos napszámos f. hó 16-án állott a kir. törvényszék előtt vádlottként, mert 1916. január 28-án Tornalján 7 drb sertést vásárolt engedély nélkül
 • Nyilvános köszönet – hálás köszönetet mond a rozsnyói Jót. Nőegylet nevében az országosan elrendelt gyermeknapi gyüjtéshez a Gyermekvédő-Liga javára kegyesen adott adományokért Vargáné Sch. E. n. elnök
 • “Apollo” mozgószinház mai érdekes és változatos müsora a következő: A tavaszi verőfény Bádenben. Term. A szerelem gyermeke. Nagyhatásu dráma 3 felvonásban. A pénzhamisitók. Hum. A mamzel. Dráma 2 felv. Babi első sétája. Hum.
 • Miután a kesőbbi szén szállitás vaggon hiány miatt késleltetve lesz, és az árak is lényegesen emelkedni fognak, felhivom a t. vevő közönséget saját erdekökben, már most a téli szénszükségletöket nálam előjegyezni; Krémer Mór
 • Versenytárgyalási hirdetés – Rozsnyó város 1916. évi Ördögkőszáli vágásában mintegy 147.2 m3 tölgy müfa, 26.6 m3 luc és 7.1 m3 erdei fenyő müfa eladatik

Rozsnyói Hiradó 1916. június 25.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. július 2. – a tartalomból:

 • A talián és társai – ismét ölelkezés, csókolódzás van az olasz képviselő-körökben
 • Gondoskodás a hadiárvákról – az a lelkesedés, amelyet a miniszterelnöknek a hadiárvák érdekében a nemzethez intézett szózata a magyar közönségben ébresztett, nemcsak nem lanyhul, hanem a nyomában járó áldozatkészséggel, agitálással, a hadiárvák ügyeiben való közremőködési buzgalommal együtt nap nap után fokozódik
 • A szerkesztőségből – Pásztor Mihály lapunk felelős szerkesztője a mai napon hivatalos kiküldetésben Budapestre utazott
 • Főgondnok választás – a pelsőci ref. egyház június hó 25-én tartott közgyülésén Nagy Elemér rozsnyó- járási főszolgabirót egyhangu lelkesedéssel főgondnokává választotta
 • Hadi érettségi – a helybeli főgimnáziumokban az érettségi tanfolyamon résztvett, hadi szolgálatra behivott tanulók jún. hó 23-án és 24-én tették le az u. n. hadi érettségi vizsgát
 • Városi közgyülés – Rozsnyó város képviselőtestülete jun. hó 28-án Pósch József dr. polgármester elnöklete alatt rövid közgyülést tartott
 • Testnevelési tanfolyam – a háboru kitörése óta a legtöbb középiskola tornatanára hadbavonult s igy ezekben az intézetekben az ifjuság testnevelés nélkül maradt
 • A papiros kimélése – félhivatalosan jelentik, hogy a miniszterek közül többen rendeletet adtak ki a papirossal és irószerekkel való takaréskoskodás érdekében
 • Csontkészletek bejelentése – a m. kir. minisztériumnak a csontok és csonttermékek forgalomba hozatala tárgyában kibocsátott 1736 – 916 számu rendelete értelmében a 100 kilogrammon felüli minden fajtáju csontkészlet, valamint az összes csontzsirkészletek sürgősen bejelentendők
 • Gyapjasbőrt csak a kereskedelmi miniszter engedélyével szabad forgalomba hozni
 • Nyugdijas, 49 éves vasuti tisztviselő irodai vagy bizalmi állást keres

Rozsnyói Hiradó 1916. július 2.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.