Cifranyomoruság

A Rozsnyói Híradó sorozatunk lemaradását ma 2 számmal csökkentjük: 1916. június 11. ill. 1916. június 18.

1916. június 11. – a tartalomból:

 • Cifranyomoruság – a tiszvislő fix fizetése ma olyan béklyó, melyből nincs menekvés; ránézve a megélhetés lehetősége csak az adósság csinálásban van
 • Itthon volt – irta Kádár Béla
 • A Vöröskereszt Egylet Péter-Pál napi gyüjtése – a Magyar Vöröskereszt Egylet, amely a legnagyobb kiegészitő szervezete a hadseregnek, beszámolóval és kerő szóval fordul a közönséghez
 • Andrássy Géza gróf alezredes – a hivatalos lap minapi száma közli, hogy a király Andrássy Géza gróf szolgálaton kivüli viszonyban álló őrnagyot hasonló minőségben alezredessé nevezte ki
 • Vöröskerezstes kitüntetés – dr. Markó Lászlóné, miskolci orvos neje, akit Rozsnyóhoz rokoni kötelékek füznek, a hadiékitményes ezüst vörös-keresztes diszérmet kapta
 • Andrássy Manó gróf itthon – a világháboru kitörése óta az orosz harctéren lévő fiatal gróf most egy pár nap óta először, szabadságon, Budapesten időzik
 • Hősi kitüntetés – Szombathy Béla, a 16. honvéd gyalogezredbeli tart. hadapród, a Dobsina és Vidéke felelős szerkesztőjének fia, az ellenség előtt tanusitott bátor és vitéz magatartásának elismeréséül az ezüst vitézségi érmet kapta meg
 • Birtokvásárlás – mint az Est-ben olvassuk, Wahrmann Renée több ezer holdas tóalmási uradalmát megvásárolta Andrássy Gézáné, született Kaunitz Elenora grófnő
 • Évzáró ünnepély – a helybeli evang. polgári leányiskola diszes, nagy közönség jelenlétében f. hó 6-án tartotta évzáró ünnepélyét
 • Érettségi vizsgák – a közeli napokban folytak le városunkban a rendes érettségi vizsgálatok
 • A negyedik hadikölcsön – tizenhat millió, pontosan: 15,282.550 korona az az összeg, amely a negyedik hadikölcsön alkalmával Gömörvármegye hazafias népe, kötelességtudó testületei és intézményei részéről a haza oltárára került
 • A városi fa másfél nap alatt elkelt – mintha mennyei mannát osztogattak volna hétfőn és kedden a városházán, ugy tolult a polgárság, szegény és gazdag, majdnem mindenki legalább 100 koronával a zsebében, hogy lehetőleg 10 köbméter fát jegyezzen
 • Kutya garázdálkodás – gyermekes családok közül többen s hosszabb idő óta kisérjük már aggódó figyelemmel városunkban az ebbirtokos közönségnek a szabályrendeletek egyenes semmibevevése folytán uralkodó veszedelmes állapotot
 • Hősök sirja – hőseink hamvait az elszórt sirokból összegyüjtik és harcterek közelébe eső nagyobb községek határában katonai sirkerteket létesitenek, ahol az utókor kegyelete fog örökölni a hazájukért életüket áldozó fiaink felett

Rozsnyói Hiradó 1916. június 11.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. június 18. – a tartalomból:

 • A háboru jó oldala – kényelmes uriemberek, kényelemre nevelt asszonyságok ott sürögnek-forognak a krumpli földön és boldogok, hogy szorgalommal, utánjárással egész télire való burgonyára tesznek szert
 • Sárospataki emlék – irta Markó Miklós
 • Katonai előléptetés – Demel Károly lovassági főhadnagy, ki hosszu ideig volt csendőrtiszt Rozsnyón, május 1-én századossá lépett elő
 • Hősi kitüntetés – ő cs. és kir. apostoli felsége legkegyelmesebb elhatározásával Róth Henrik tartalékos főhadnagynak az ellenség előtt tanusitott bátor magatartása elismeréséül a III. oszt. katonai érdemkeresztet a hadi ékitménnyel ajándékozta
 • Hősök emlékmüve javára – köszönettel nyugtatom e helyütt is, hogy Beitler Antalné urnő a közeledő Antal napja alkalmából 50 K-t. juttatott kezeimhez a Rozsnyóról hadbavonult elesett hősök emlékét megörökitő emlékmü javára, dr. Pósch József polgármester
 • Papválasztás Rimabányán – a rimabánya ev. egyház junius hó 4-én töltötte be a Kolbenhayer Lajos halálával megüresedett lelkészi állást
 • Halálozás – városunknak egyik tekintélyes polgára halt meg a napokban Budapesten, a mindeki tiszteletét és szeretetét élvező Rosenkranz Rezső személyében
 • Városi közgyülés – képviselőtestületünk f. hó 14-én Pósch József dr. elnöklete alatt közgyülést tartott
 • A vak katonák javára – Betlérből irják lapunknak a következő sorokat: a sajóházai ifjuság a hadi állapot következtében megvakult katonák javára a helybeli szorgalmi kertben f. hó 11-én sikerült jótékonycélu táncmulatságot rendezett
 • Gyüjtsünk a hadseregnek! – a hadsegélyző fölhivást bocsátott közzé, mely a gyapju, kaucsuk és gummi nyersanyagának megfogyatkozásáról ad hirt s ennek pótlását teszi a polgári társadalom legsürgősebb föladatává
 • Tanév befejezése – a helybeli áll. el. népiskola évzáró vizsgálatai f. hó 13-16 napján tartattak meg

Rozsnyói Hiradó 1916. június 18.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.