A győzelmes békéért

A Rozsnyói Híradó sorozatunk kisebb lemaradásban van. Ezt most 2 számmal enyhítjük: 1916. április 30. ill. 1916. május 7.
A jövő héten remélhetőleg utólérjük magunkat egészen.

1916. április 30. – a tartalomból:

 • A győzelmes békéért – Teleszky pénzügyminiszter: “A hadikölcsön nemzeti kölcsön, amelynek sikere erkölcsileg annál becsesebb, gazdaságilag annál értékesebb, minél szélesebb néprétegek, hazafias áldozatkészsége nyilvánul meg benne”
 • A gömöri ref. egyházmegye közgyülése – a gömöri ref. egyházmegye szokásos tavaszi közgyülését f. hó 26-án Pelsőcz városában tartotta meg Czinke István rimaszombati lelkész esperes és Lukács Géza vármegyei alispán egyhm. gondnok kettős-elnöklete alatt
 • “Nyomorék gyermek otthon” – mosolygó rozsnyói hölgyek fognak köszönteni derék rozsnyói polgártársam a főtéren s te már érteni fogod, hogy a persely mellett mosolygó hölgyek jólelküségedre, vagy gavallérságodra appellálnak s könnyed mozdulattal nyulsz a tárcád után
 • A királyi kitüntetés átadása – Tomori Géza nyug. főszolgabiró a királytól a Ferencz József rend lovagkeresztjét kapta sok évi érdemteli szolgálata elismeréseül
 • Kárpáti ünnepélyek – a helybeli ág. h. ev. főgimnázium május 1-én d. e. 10 órakor ünnepélyt rendez az elpusztult kárpáti falvak javára az intézet tornacsarnokában
 • Hadi emlék a rozsnyói muzeumnak – szép tanubizonyságát adta szülővárosa iránti szeretetének egyik földink: Braun Béla cs. és kir. 5 gyalogezredbeli hadnagy, aki az olasz harctérről egy olasz katonai sisakot s egy jelvényes bersaglieri kalapot küldött
 • Dr. Strausz Lipót halála – nagy megdöbbenést keltett a hir városunkban, hogy Strausz Lipót dr. helybeli ügyvéd folyó hó. 26-án életének 40-ik évében egy sulyos operáció után beállott komplikáció következtében a főváros egyik szanatóriumában meghalt
 • Versek – e cimen május hó folyamán Hajduszoboszló polgármestere: dr. Fekete László, ev. főgimnáziumunk volt növendéke költészetének virágaiból egy kötetet bocsát ki, melynek tiszta jövedelmét a hadi árváknak juttatja a költő
 • Gömöri helyek a Ludovikában – a Ludovika Akadémián az 1916-1917. tanévben több államköltséges és alapitványi hely kerül betöltésre
 • A háztartási fémtárgyak ügyében – háztartási fémtárgyak hadi célokra igénybe lettek véve és zár alá vétettek olyképen, hogy azokat birtokosaik megőrizni kötelesek, más tárggyá fel nem dolgozhatják

Rozsnyói Hiradó 1916. április 30.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. május 7. – a tartalomból:

 • A főispán vezetése alatt – mult vasárnap délután igen látogatott értekezlet volt városházánk nagytermében, ahol a város és a rozsnyói járás közönsége jelent meg
 • Kárpátok napja – sok seb maradt a kárpátok oldalán is a harcok nyomán, amelyek még gyógyitásra várnak
 • Toborzás a hadikölcsön jegyzésére – valóságos toborzása folyik a nemzet rendelkezésére álló minden anyagi értéknek az ország minden egyes pontján, minden egyes osztálya körében a negyedik nemzeti kölcsön nagy céljaira
 • A hadi rokkantakért – az Auguszta Alap bizalommal fordul az egész ország közönségéhez, egyesekhez, testületekhez, cégekhez, részvénytársaságokhoz, bankokhoz, pénzintézetekhez, társaskörökhöz, kaszinókhoz, stb., hogy a megtakaritott egy óra értékéből juttasson valamit a rokkantaknak
 • Királyi kitüntetés átadása – Kubinyi Géza főispán meleg szeretettel üdvözölte régi munkatársát, Tomory Géza ny. főszolgabirót s a jelenvoltak fennállása és általános éljenzése közben tüzte fel a kitüntetett érdemes férfiu mellére a Ferencz József rend lovagkeresztjét
 • Kitüntetett gömöri százados – a király fáji Fáy Elemért, 2-ik huszárezred századosát az ellenséggel szemben tanusitott kitünő magatartása elismeréseül a hadiékitményes katonai érdemkereszt harmadik osztályával tüntette ki
 • Köszönetnyilvánitás – a folyó évi május elsején eszközölt utcai gyüjtésből befolyt 618 K 25 fillér; ez eredmény ékesen szóló bizonyitéka városunk közönsége nemes lelkesedésének és áldozatkészségének, de ama hölgyek buzgóságának is, kik szivesek voltak a gyüjtés fáradságos, de sok lelki gyönyörrel is járó munkájára vállalkozni
 • Lelkész-beiktatás – Hatvánszky Andor, a kis fetekepatakai ág. hitv. ev. egyház lelkészét a mai napon fogja hivatalába beiktatni Terray Gyula főesperes
 • Eljegyzés – Fehér Boldizsár helybeli szabómester a mai napon eljegyezte Michel Annuskát Budapestről
 • Hadikölcsön jegyzések – Rozsnyó város képviselőtestülete f. hó 3-án tartott rendkivüli közgyülésén hozott határozata alapján Rozsnyó város a IV. magyar hadikölcsönre 100,000 koronát jegyzett és pedig felerészben a Rozsnyói, felerészben a Gömöri Takarékpénztár utján
 • Sejteni, kifürkészni nem lehet biztosan, hogy mily számu sorsjegyek lesznek kisorsolva az uj május 24-én kezdődő osztálysorsjátékban, de szerencséjét kipróbálni nagyon ajánlatos mindenkinek
 • Legujabb népdal – dallama “A faluban nincsen szép lány csak kettő”
 • Hirdetmény – ezennel közhirré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminiszterium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak árusitás végett kiadattak

Rozsnyói Hiradó 1916. május 7.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

Címkék:

2 hozzászólás a(z) “A győzelmes békéért” bejegyzéshez

 1. Tomory Géza

  Tisztelt Szerkesztőség, nagy örömmel vettem észre dédapám, Tomory Géza főszolgabíró kitüntetéséről szóló korabeli újságcikket. Mint minden idősődő embert, engem is elkapott a vágy, miután az aktív munkát egy éve abbahagytam, és egyre több időm van az ilyen dolgokra, hogy kutakodjak egy kicsit őseim után. Sajnos ennek a főszolgabírónak az édesapja-édesanyja gyökereinél leragadtam. Annyi bizonyos a főszolgabíró keresztleveléből, hogy szülei: Johann Baumgartel /Tomory János/ és Thyll Anna a XIX.sz. közepén Jólészen éltek, a 18-as sz házban. Kérdés: mikor és honnan kerültek oda, van-e bármilyen adat róluk?
  Megtisztelő válaszukat várva, Tomory Géza Budaörs, Vak Bottyán u.11.

  1. admin A bejegyzés szerzője

   Tisztelt Tomory úr!
   Keresgéltünk, kutakodtunk, de saját forrásaink az adott személyeket sajnos nem említik. Így hát az interneten próbálkoztunk tovább… találtunk is pár érdekes bejegyzést:

   “A községben Nagy Bélának csinos úrilaka van, melyet 1856-ban Tomory János építtetett.”
   https://archive.org/stream/magyarorszgvrmeg07szik#page/56/mode/2up

   “Ma romos és elhagyatottnak tűnő kúriája téglalap alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, rövidebb végein dísztelen oromzatokkal. A hagyomány szerint Tomory János építtette, 1856-ban. “Hála” az épület tökéletes gondozatlanságának, a romosodó ház vakolata mára oly mértékben hullott le, hogy láthatóvá váltak a falszövetek. Ennek vizsgálata arra enged következtetni, hogy Tomory minden bizonnyal egy korábbi épület felújítását, átépítését végeztethette el 1856-ban. A ház alatti, magasan kiemelkedő pince, valamint a számos szellőzőlyukkal ellátott, szintén magas parapetről induló padlás a kúria – lakó funkcióján túl – jelentős gazdasági jellegű használatára utalnak. ”
   http://muemlekem.hu/hatareset/Tomory-kuria-Jolesz-1555

   A kúria ma így néz ki:
   https://goo.gl/maps/hUAYiRq2Gwz

   Remélem, hogy legalább egy kicsit segítettünk. További sikeres kutatást kívánunk!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.