A város látképe

Egy kolorizált panoráma lappal folytatódik képeslap gyűjteményünk közzététele. Feladatlan, így nehéz megsaccolni kiadásának évét (az 1910-es évekre tehető). Három részes, összehajtogatható. Külön érdekes a lap bal oldali része, mivel a városi panoráma ezen szegmense csak ritkán került megörökítésre.

Rozsnyó, Város látképe ARozsnyó, Város látképe CRozsnyó, Város látképe B

Cím: Rozsnyó, Város látképe
Forrás: saját gyűjtemény
Kiadási adatok: Fuchs József kiadása, Rozsnyó
Postázás dátuma:

Rákóczy tér Rozsnyón

Hosszabb hallgatás után újult erővel térünk vissza. Konkrétan Képeslap sorozatunkkal.
Az egyre bővülő saját gyűjteményünk következő publikált példánya egy vélhetőleg 1907-ben feladott, Tordára küldött lap. Balassovich Margitka úrleányt volt hivatott megnyugtatni:
“Légy nyugodt, senkinek sem történt semmi baja.”

Rákóczy tér Rozsnyón ARákóczy tér Rozsnyón B

Cím: Rákóczy tér Rozsnyón
Forrás: saját gyűjtemény
Kiadási adatok: Falvi Jenő kiadása, Rozsnyó
Postázás dátuma: 1907. november 22.

A zárda tanterme

Folytatódik Képeslap sorozatunk. Mai szereplője rendhagyó módon belső teret, a zárda egyik tantermét ábrázolja.
A lapon sajnos dátum nem található, de több jel is arra utal, hogy 1936 körül készülhetett a kép. Egyrészt a falon függő térkép (leszűkíti az intervallumot 1918 és 1938 közé), másrészt pedig a tény, hogy ebben az évben vásárolta meg a katolikus püspökség Vajner Lajos gépjavító műhelyének hátsó udvarát, hogy kibővítse zárdai iskoláját (az információért köszönet Kardos Lászlónak).

A zárda tanterme AA zárda tanterme B

Cím: A rožňavai zárda új épületének egyik tanterme
Forrás: saját gyűjtemény
Kiadási adatok: Fuchs József kiadása, Rozsnyó
Postázás dátuma:

A Bolics-féle ház

Képeslap sorozatunk következő szereplője egy ma már nem álló épületet idéz meg. A Bolics-féle ház a mai Kras szálló helyén állt, egészen az 1950-es évek végen való lebontásáig. A kép 1918 körül készülhetett.
Figyelmet érdemelnek a cégtáblák (Kardos Sándor ill. Rege Károly üzletei) valamint az utcatáblák is (Csetnek utcza, P. J. Safarik utca).

Bolics-féle ház ABolics-féle ház B

Cím:
Forrás: saját gyűjtemény
Kiadási adatok:
Postázás dátuma:

Rožňava – Rozsnyó

Folyamatosan bővül saját képeslap gyűjteményünk (számuk már meghaladta a 120-at). Szép lassan megosztjuk kedves olvasóinkkal mindet.
A ma közölt példány felettébb érdekes, ugyanis Franciaországban volt kiadva.

Rožňava - Rozsnyó ARožňava - Rozsnyó B

Cím: Rožňava – Rozsnyó
Forrás: saját gyűjtemény
Kiadási adatok: Sajó-Vidék
Postázás dátuma: 1927. november 30.

Városunk vizügye

Lassan utólérjük magunkat. Érkezik a 100 éves Rozsnyói Híradó következő 2 száma: 1916. július 30. ill. 1916. augusztus 6.

1916. július 30. – a tartalomból:

 • Városunk vizügye – városunk közönsége nem használja fel gazdaságosan a vizet, sőt még a pazarlásban is tulságig megy azáltal, hogy magát a vizvezeték csapjait nem tartja rendben
 • Egyházmegyei közgyülés – a gömöri ág. h. ev. egyházmegye ez évi közgyülését f. hó 26-án Pelsőczön tartotta meg
 • A pelsőczi ref. egyház ünnepe – Nagy Elemért, a rozsnyói járás agilis főszolgabiráját a pelsőci ref. egyház egyhangu bizalma az elmult hetekben – a főgondnoki állásra emelte
 • Tompa ünnepély – szeptember 28-án lesz száz éves évfordulója a vármegyénkben, Rimaszombatban született nagy költőnek, Tompa Mihálynak
 • A vármegye lisztellátása – a vármegye lisztellátásának nehéz kérdése még eddig tisztázva nincsen
 • Rendkivüli közgyülés – a Rozsnyói Polgári Társalgási Egylet ma délután 4 órakor tartja meg rendkivüli közgyülését
 • Uj tizkoronások – az értékmegjelölés nyolc különböző nemzetiségi nyelven olvasható az uj bankjegyen
 • Hirdetmény – közhirré tétetik, hogy a hadicélokra igénybevett a rézből, nikkelből és ónból készült háztartási fémtárgyak átvételét az erre alakult bizottság Rozsnyón folyó évi augusztus hó 4-én fogja megkezdeni
 • A hernyóirtásról – ugy helyben, mint a megye és ország külömböző vidékén általános a panasz a gyümölcsfáinkon rengeteg számban fellépett hernyók ellen
 • Gaál István könyvkötészete – áthelyezem augusztus elsejével a legujabb gépekkel és segédeszközökkel fölszerelt könyvkötészetemet az Andrássy Dénes-utcai Friedmann-féle házba (Varga és Langhoffer cég átellenében)

Rozsnyói Hiradó 1916. július 30.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. augusztus 6. – a tartalomból:

 • Emlékezés – meg kell látni két év szenvedésén és örömén keresztül azokat az eseményeket, melyek a jövő alapjaiul szolgálnak
 • Jövő évi kenyerünk – hiábavaló az entente minden erőfeszitése, Rozsnyó városa nem engedi lakóit éheztetni
 • Halálozás – Orosz Gusztáv hollópataki igazgató tanitó f. hó 3-án hosszu betegség után 62 éves korában meghalt Dobsinán
 • Közgyülés – a Rozsnyói Polgári Társalgási Egylet me egy hete tartotta rendkivüli közgyülését, melynek egyedüli tárgyát a tagsági dij fölemelésének kérdése képezte
 • Gyorsvonati csatlakozás – Budapestről d. u. 2 óra tájban indul az egyik, Fülekről a délelőtti órakban indul a másik gyorsvonat a főváros felé
 • Drágul a posta is – felemelik a postaforgalom diját, a drágább árszabás október elsején lép életbe
 • Hirdetmény – közhirré teszem, hogy a kereskedelemügyi miniszter ur 55453. számu engedélye folytán Rozsnyó város lakossága a polgármester által kiállitott vásárlási igazolvány alapján a város területén kivül még a rozsnyói és a tornaljai járás területén is beszerezheti közvetlen a termelőktől háztartási szükségletének az 1750. számu minisztériumi rendelet szerint igénybevehető terménymennyiséget, dr. Pósch József polgármester
 • Az adó befizetése ügyében – az államkincstár különféle tetemes kiadásait csak ugy képes fedezni, ha minden állampolgár a hadikölcsönök jegyzésén kivül adófizetési kötelezettségének elégtételét is elsőrendü hazafias kötelezettségének ismeri
 • Kiadó ház – az ovodával szemben 422 szám alatt Miklóssy Sándor tanár háza azonnal kiadó

Rozsnyói Hiradó 1916. augusztus 6.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


A béke

Egy hosszabb nyári szünet után ismét itt a 100 éves Rozsnyói Híradót újraközlő sorozatunk. Lemaradását ma 3 számmal csökkentjük: 1916. július 9., 1916. július 16. ill. 1916. július 23.

1916. július 9. – a tartalomból:

 • A béke – mig le nem romlik a nemzeteket egymástól szétválasztó válaszfal, mig a jogrend a maga természetes fejlődési utján nem fog odáig fejlődni, hogy egymás létérdekeit a nemzetek kölcsönösen szem előtt tartják, addig a békéről ne is beszéljünk
 • Vadászat – karrikatura a közös konyháról
 • Kitüntetés – Ferencz Salvator főherceg a katonai egészségügy körül szerzett kiváló érdemek elismeréséül Dzurányi Dezső ág. h. ev. lelkésznek a vöröskereszt hadiékitményes II. o diszjelvényt adományozta
 • Hadiárvák Oláhpatakon – gróf Andrássy Géza és neje nemesszivüségét minden szavaknál ékesebben hirdeti az a tény, hogy az oláhpataki grófi kastélyban 26 hadiárva nyert elhelyezést
 • Választás – a gömöri ref. egyházmegye világi jegyzői tisztségére beküldött szavazatokat junius 28-án bontotta fel a bizottság Rimaszombatban
 • Hir az orosz fogságból – a nemrég megindult orosz offenziva alkalmával Pósch Rezső, a vörössipkások hős századosa fogságba került
 • Cabaret-estély Jolsván – Péter-Pál napján a jolsvai müpártolók Erőss Jolán urhölgynek talentumos szervezése folytán, a vöröskereszt egylet javára fényesen sikerült kabarét rendeztek
 • Tanfolyam megnyitás – a kassai m. kir. állami felsőipariskola igazgatósága 1916. julius 10-én kezdődő és 3 hétig tartó lokomobil és cséplőgép kezelői tanfolyamot rendez
 • Rossz tréfa – Csetneken a napokban beteg lett az ottani ev. lelkésznek, Bartholomaeidesz Lászlónak üszője
 • Szőlőink veszedelme – Almás és Körtvélyes hires szőlőtermő vidékét veszedelem fenyegeti
 • Külföldre való utazás alkamával mindennemü irat, vagy nyomtatvány csak akkor vihető, ha azt az illető katonai hatóság hivatalosan lezárta
 • Orosz foglyok szökése – Dobsina város erdei munkálatainál alkalmazott orosz foglyok közül a mult hó 29-én három megszökött
 • Ebzárlat meghosszabitása – városi m. kir. állatorvos előterjesztése folytán Rozsnyó város területére elrendelt 40 napi ebzárlat a m. kir. földmivelésügyi miniszter rendelete alapján három havi időtartamra meghosszabbittatott
 • A rum – az élet olyan, hogy nemcsak a meglett embereknek, hanem még az apróbb deáknépnek is juttat az élet keserveiből

Rozsnyói Hiradó 1916. július 9.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. július 16. – a tartalomból:

 • Elismerés – vármegyénk főispánja a mult napokban egy elismerő és köszönő iratot kapott a belügyminisztertől
 • A béke – a béke olyan kincse az embereknek, hogy azért, ha kell, háborut is kell viselni
 • Városi közgyülés – Rozsnyó r. t. város képviselőtestülete f. hó 12-én és folytatólagosan 13-án d. u. közgyülést tartott
 • A két halott – Gál Jenő és Valkó Pista
 • Hősi halál – Czékus András, az 1 sz. tiroli vadászezred többszörösen kitüntetett hadnagya, Czékus György főerdőmérnök és Markó Anna fia, nemrég a doberdói harctéren hősi halált halt
 • Egyházi hir – Sipeki Balás Lajos rozsnyói megyés püspök a napokban adta ki püspöki körleveleinek X. számát
 • Adomány – a polgári kaszinó tagjai a napokban 2 koronát küldtek be a szerkesztőségünkbe
 • Helyreigazitás – Barthalomaeidesz László közli velünk, a Rozsnyói Hiradó előző számában “Rossz tréfa” cimü közlemény helyesbitésre szorul
 • Hirdetmény – felkérem a város lakosságát, hogy mindeki, kinek gyapju-, gyapot-, vászon-, len-, pokróc-, nemez-, gummi-, kaucsuk-, stb. hulladéka van, ajánlja fel ajándékképpen a hadseregnek és hozza szombati napon a délelőtti órákban a városházán lévő erdészeti hivatalba

Rozsnyói Hiradó 1916. július 16.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. július 23. – a tartalomból:

 • Gondolatok – keveset teszünk, sőt mondhatnók – és jogosan is, – hogy csak azért vagyunk agrár állam, mert a föld hál Istennek a mi rossz gazdálkodásunk mellett is elég jól fizet
 • Katonai hir – a besztercebányai m. kir. honv. kieg. parancsnoksága Dr. Auerbach Lajost, városunk agilis orvosát katonai szolgálattételre behivta s a Miskolcon elhelyeztett katonai barakkórházakhoz osztotta be orvosi szolgálattételre
 • A gömöri termés legyen Gömöré – ez az elv vezette a vármegye közönségét mikor legutóbbi ülésén azzal a felhivással fordult gazdáinkhoz, hogy termésüket mindaddig ne bocsássák áruba, mig a főispán és alispán a vármegye szükségletéről gondoskodni nem fog
 • Egyházi közgyülés – a rozsnyói ág. h. ev. egyházközség elhalasztott közgyülését ma délelőtt 11 órakor tartja meg a főgimnázium tanácstermében
 • Bucsu beszéd – Máczay Lajos, a gömöri ág. h. ev. egyházmegye segédlelkésze, lapunk belsőmunkatársa s az utóbbi időkben felelős szerkesztője, a jövő hó elején Nyiregyházára távozik
 • Fogságba esett gömöriek – az orosszal vivott harcok folyamán sebesületlenül fogságba kerültek: Máriássy László főhadnagy, Hegyessy Isván zászlós és Pogány István hadapród
 • A vármegyei közigazgatási bizottság 10-én tartotta meg rendes havi közgyülését
 • Egyházi hir – a sebespataki ág. h. ev. egyházközség lelkészi állására, mely Turcsányi Gusztáv nyugalomba vonulása által e hó elején megüresedett, két segédlelkész pályázott, u. m. Terényi György és Szolkovy János
 • A polgári kaszinó és háboru – a háboru okozta rendkivüli állapot nemcsak egyeseket, hanem az erkölcsi testületeket is érzékenyen érinti
 • Palócz Kálmán Rozsnyón – Rozsnyó város kedvelt cigányprimása a mi kis Palóczunk, aki jelenleg mint honvéd őrmester teljesit katonai szolgálatot, a közeli napokban megy ki a harctérre
 • Évkönyv – a napokban jelent meg 40 oldal terjedelmü csinos füzetben a gömör és kishontvármegyei magyar közmüvelődési egyesület évkönyve
 • Meghivo – a Rozsnyói Polgári Társalgási Egylet 1916. évi julius hó 30-án délután 4 órakor rendkivüli közgyülést tart
 • A csetneki ev. templom restaurálása – Groó István iparmüvészeti tanár vezetése alatt a háboru folytán kissé lassubb tempóban folyik, ugy hogy a munkálatok végleg csak 1918-ban nyernek befejezést

Rozsnyói Hiradó 1916. július 23.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Aratás előtt

Egy hosszabb nyári szünet után ismét itt a 100 éves Rozsnyói Híradót újraközlő sorozatunk. Lemaradását ma 2 számmal csökkentjük: 1916. június 25. ill. 1916. július 2.

1916. június 25. – a tartalomból:

 • Aratás előtt – az eddigi háboru megmutatta, mit jelent számunkra nemzeti, vagyonosodási szempontból s mit jelent velünk együtt szövetségeseinknek is a háboru győzelmes folytatása szempontjából a termő föld erejének kihasználása
 • Sárospataki emlék – irta Markó Miklós
 • Gondnokválasztás – a rozsnyói ev. egyház, mint a helybeli ev. polgári leányiskola fentartó testülete, az intézet gondnokává s egyben pénztárosává egyhangulag Götz István dr. főgimn. tanárt választotta meg
 • Nyugalomba vonult lelkész – a sebespataki ev. egyház sok éven át volt hü lelkipásztora: Turcsányi Gusztáv agg korára való tekintettel jul. 1-én nyugalomba vonul s mint értesülünk, városunkban készül letelepdni
 • Uj formában – több oldalról kérdést intéztek hozzánk, mi az oka, hogy lapunk két utóbbi száma más formában, azaz nagyobbrészt más ólombetük nyomása alatt jelent meg, mint annakelőtte
 • Az aggteleki cseppkőbarlang átvétele ügyében, melyről már megemlékeztünk, egy jelentékeny lépés történt mult vasárnap
 • Kenyérsütés – kevés a kenyér-sütő s ugy látszik ezek sem használják ki eléggé az időt
 • Óvodai vizsga – a városi óvoda f. hó 29-én, Péter és Pál napján délután fél három órakor tartja meg az óvoda lombos kertjében évzáró vizsgáját
 • Megbüntetett árdrágitók – özv. Boda Pálné szül. Varga Zsuzsánna putnoki lakos napszámos f. hó 16-án állott a kir. törvényszék előtt vádlottként, mert 1916. január 28-án Tornalján 7 drb sertést vásárolt engedély nélkül
 • Nyilvános köszönet – hálás köszönetet mond a rozsnyói Jót. Nőegylet nevében az országosan elrendelt gyermeknapi gyüjtéshez a Gyermekvédő-Liga javára kegyesen adott adományokért Vargáné Sch. E. n. elnök
 • “Apollo” mozgószinház mai érdekes és változatos müsora a következő: A tavaszi verőfény Bádenben. Term. A szerelem gyermeke. Nagyhatásu dráma 3 felvonásban. A pénzhamisitók. Hum. A mamzel. Dráma 2 felv. Babi első sétája. Hum.
 • Miután a kesőbbi szén szállitás vaggon hiány miatt késleltetve lesz, és az árak is lényegesen emelkedni fognak, felhivom a t. vevő közönséget saját erdekökben, már most a téli szénszükségletöket nálam előjegyezni; Krémer Mór
 • Versenytárgyalási hirdetés – Rozsnyó város 1916. évi Ördögkőszáli vágásában mintegy 147.2 m3 tölgy müfa, 26.6 m3 luc és 7.1 m3 erdei fenyő müfa eladatik

Rozsnyói Hiradó 1916. június 25.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. július 2. – a tartalomból:

 • A talián és társai – ismét ölelkezés, csókolódzás van az olasz képviselő-körökben
 • Gondoskodás a hadiárvákról – az a lelkesedés, amelyet a miniszterelnöknek a hadiárvák érdekében a nemzethez intézett szózata a magyar közönségben ébresztett, nemcsak nem lanyhul, hanem a nyomában járó áldozatkészséggel, agitálással, a hadiárvák ügyeiben való közremőködési buzgalommal együtt nap nap után fokozódik
 • A szerkesztőségből – Pásztor Mihály lapunk felelős szerkesztője a mai napon hivatalos kiküldetésben Budapestre utazott
 • Főgondnok választás – a pelsőci ref. egyház június hó 25-én tartott közgyülésén Nagy Elemér rozsnyó- járási főszolgabirót egyhangu lelkesedéssel főgondnokává választotta
 • Hadi érettségi – a helybeli főgimnáziumokban az érettségi tanfolyamon résztvett, hadi szolgálatra behivott tanulók jún. hó 23-án és 24-én tették le az u. n. hadi érettségi vizsgát
 • Városi közgyülés – Rozsnyó város képviselőtestülete jun. hó 28-án Pósch József dr. polgármester elnöklete alatt rövid közgyülést tartott
 • Testnevelési tanfolyam – a háboru kitörése óta a legtöbb középiskola tornatanára hadbavonult s igy ezekben az intézetekben az ifjuság testnevelés nélkül maradt
 • A papiros kimélése – félhivatalosan jelentik, hogy a miniszterek közül többen rendeletet adtak ki a papirossal és irószerekkel való takaréskoskodás érdekében
 • Csontkészletek bejelentése – a m. kir. minisztériumnak a csontok és csonttermékek forgalomba hozatala tárgyában kibocsátott 1736 – 916 számu rendelete értelmében a 100 kilogrammon felüli minden fajtáju csontkészlet, valamint az összes csontzsirkészletek sürgősen bejelentendők
 • Gyapjasbőrt csak a kereskedelmi miniszter engedélyével szabad forgalomba hozni
 • Nyugdijas, 49 éves vasuti tisztviselő irodai vagy bizalmi állást keres

Rozsnyói Hiradó 1916. július 2.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Cifranyomoruság

A Rozsnyói Híradó sorozatunk lemaradását ma 2 számmal csökkentjük: 1916. június 11. ill. 1916. június 18.

1916. június 11. – a tartalomból:

 • Cifranyomoruság – a tiszvislő fix fizetése ma olyan béklyó, melyből nincs menekvés; ránézve a megélhetés lehetősége csak az adósság csinálásban van
 • Itthon volt – irta Kádár Béla
 • A Vöröskereszt Egylet Péter-Pál napi gyüjtése – a Magyar Vöröskereszt Egylet, amely a legnagyobb kiegészitő szervezete a hadseregnek, beszámolóval és kerő szóval fordul a közönséghez
 • Andrássy Géza gróf alezredes – a hivatalos lap minapi száma közli, hogy a király Andrássy Géza gróf szolgálaton kivüli viszonyban álló őrnagyot hasonló minőségben alezredessé nevezte ki
 • Vöröskerezstes kitüntetés – dr. Markó Lászlóné, miskolci orvos neje, akit Rozsnyóhoz rokoni kötelékek füznek, a hadiékitményes ezüst vörös-keresztes diszérmet kapta
 • Andrássy Manó gróf itthon – a világháboru kitörése óta az orosz harctéren lévő fiatal gróf most egy pár nap óta először, szabadságon, Budapesten időzik
 • Hősi kitüntetés – Szombathy Béla, a 16. honvéd gyalogezredbeli tart. hadapród, a Dobsina és Vidéke felelős szerkesztőjének fia, az ellenség előtt tanusitott bátor és vitéz magatartásának elismeréséül az ezüst vitézségi érmet kapta meg
 • Birtokvásárlás – mint az Est-ben olvassuk, Wahrmann Renée több ezer holdas tóalmási uradalmát megvásárolta Andrássy Gézáné, született Kaunitz Elenora grófnő
 • Évzáró ünnepély – a helybeli evang. polgári leányiskola diszes, nagy közönség jelenlétében f. hó 6-án tartotta évzáró ünnepélyét
 • Érettségi vizsgák – a közeli napokban folytak le városunkban a rendes érettségi vizsgálatok
 • A negyedik hadikölcsön – tizenhat millió, pontosan: 15,282.550 korona az az összeg, amely a negyedik hadikölcsön alkalmával Gömörvármegye hazafias népe, kötelességtudó testületei és intézményei részéről a haza oltárára került
 • A városi fa másfél nap alatt elkelt – mintha mennyei mannát osztogattak volna hétfőn és kedden a városházán, ugy tolult a polgárság, szegény és gazdag, majdnem mindenki legalább 100 koronával a zsebében, hogy lehetőleg 10 köbméter fát jegyezzen
 • Kutya garázdálkodás – gyermekes családok közül többen s hosszabb idő óta kisérjük már aggódó figyelemmel városunkban az ebbirtokos közönségnek a szabályrendeletek egyenes semmibevevése folytán uralkodó veszedelmes állapotot
 • Hősök sirja – hőseink hamvait az elszórt sirokból összegyüjtik és harcterek közelébe eső nagyobb községek határában katonai sirkerteket létesitenek, ahol az utókor kegyelete fog örökölni a hazájukért életüket áldozó fiaink felett

Rozsnyói Hiradó 1916. június 11.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. június 18. – a tartalomból:

 • A háboru jó oldala – kényelmes uriemberek, kényelemre nevelt asszonyságok ott sürögnek-forognak a krumpli földön és boldogok, hogy szorgalommal, utánjárással egész télire való burgonyára tesznek szert
 • Sárospataki emlék – irta Markó Miklós
 • Katonai előléptetés – Demel Károly lovassági főhadnagy, ki hosszu ideig volt csendőrtiszt Rozsnyón, május 1-én századossá lépett elő
 • Hősi kitüntetés – ő cs. és kir. apostoli felsége legkegyelmesebb elhatározásával Róth Henrik tartalékos főhadnagynak az ellenség előtt tanusitott bátor magatartása elismeréséül a III. oszt. katonai érdemkeresztet a hadi ékitménnyel ajándékozta
 • Hősök emlékmüve javára – köszönettel nyugtatom e helyütt is, hogy Beitler Antalné urnő a közeledő Antal napja alkalmából 50 K-t. juttatott kezeimhez a Rozsnyóról hadbavonult elesett hősök emlékét megörökitő emlékmü javára, dr. Pósch József polgármester
 • Papválasztás Rimabányán – a rimabánya ev. egyház junius hó 4-én töltötte be a Kolbenhayer Lajos halálával megüresedett lelkészi állást
 • Halálozás – városunknak egyik tekintélyes polgára halt meg a napokban Budapesten, a mindeki tiszteletét és szeretetét élvező Rosenkranz Rezső személyében
 • Városi közgyülés – képviselőtestületünk f. hó 14-én Pósch József dr. elnöklete alatt közgyülést tartott
 • A vak katonák javára – Betlérből irják lapunknak a következő sorokat: a sajóházai ifjuság a hadi állapot következtében megvakult katonák javára a helybeli szorgalmi kertben f. hó 11-én sikerült jótékonycélu táncmulatságot rendezett
 • Gyüjtsünk a hadseregnek! – a hadsegélyző fölhivást bocsátott közzé, mely a gyapju, kaucsuk és gummi nyersanyagának megfogyatkozásáról ad hirt s ennek pótlását teszi a polgári társadalom legsürgősebb föladatává
 • Tanév befejezése – a helybeli áll. el. népiskola évzáró vizsgálatai f. hó 13-16 napján tartattak meg

Rozsnyói Hiradó 1916. június 18.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)


Rákóczy-tér

Folytatjuk képeslap gyűjteményünk közzétételét. Ma az egyik legrégebbi darab kerül közszemlére.
A lapot a századfordulón, 1900-ban adták fel.

A berzétei útcza. ág. h. ev. polg. leányiskola AA berzétei útcza. ág. h. ev. polg. leányiskola B

Cím: Rákóczy-tér / Üdvözlet Rozsnyóról
Forrás: saját gyűjtemény
Kiadási adatok: Pauchly Nándor, Rozsnyó
Postázás dátuma: 1900. május 3.